Nauka języka niemieckiego z Deutsch Aktuell!

Posted on

nauka języka niemieckiego

Pewnie jesteście ciekawi co przyniosą  nowe numery Deutsch Akuell? Trochę cierpliwości — tym razem przychodzę do Was z przeglądem dwumiesięcznika 86/2018 (styczeń-luty), który jakiś czas temu trafił do moich rąk.

Oczy­wiś­cie, tak jak pozostałe numery mag­a­zynu, także ten jest dostęp­ny na da.colorfulmedia.pl, jako archi­wal­ny. Cały czas moż­na go nabyć. Także mate­ri­ały do odsłuchu są cią­gle możli­we do pobra­nia — nie ma ograniczeń cza­sowych. Nagra­nia możesz ścią­gać do woli, na różne urządzenia, kom­put­er czy tele­fon komórkowy. Dzię­ki temu, nawet w auto­bus­ie czy pod­czas bie­ga­nia możesz uczyć się nowych słówek i osłuchi­wać z językiem, co jest naprawdę ważne pod­czas nauki.

nauka języka niemieckiego

Nauka języka niemieckiego — wybierz temat dla siebie!

Może zain­tere­su­ją Cię niemieck­ie kome­die na poprawę nas­tro­ju lub Two­ją uwagę przy­ciągną tem­aty kul­tur­owe? Sprawdź czy zna­jdziesz coś dla siebie!

  • Unter­hal­tung — Deutsche Liebeskomödie
  • Kul­tur — Karneval in den DACH — Ländern
  • Kul­tur — Berlinare — das Fest der Filmliebhaber
  • Lied — Revolver­held: “Ich lass für Dich das Licht an”
  • Ges­selschaft — Homo­sex­u­al­ität in den DACH — Ländern
  • Gesellschaft — Bis dass der Tod uns scheidet
  • Kon­ver­sa­tion — Dat­ing
  • Gram­matik — Der Plur­al
  • Reise — Meers­burg am Bodensee

nauka języka niemieckiego

Karneval in den DACH — Ländern

Artykuł, który najbardziej mnie zain­tere­sował to Karneval in den DACH — Län­dern, opowiada­ją­cy o trady­cji związanej z kar­nawałem. Ludzie wychodzą na ulicę, prze­bier­a­ją się w kolorowe stro­je i świę­tu­ją. Przez mias­to prze­chodzi uroczysty pochód, wszyscy są szczęśli­wi i zaraża­ją innych pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem. Jeśli chce­cie dowiedzieć się więcej na tem­at uroczys­toś­ci, które mają miejsce w tym okre­sie, zachę­cam do sięg­nię­cia po Deutsch Aktuell 86/2018, gdzie zna­jdziecie całość tek­stu, które autorem jest Piotr Tadeusz Orłowski.

Możliwość prenumeraty

Jeśli chcesz być na bieżą­co z kole­jny­mi numera­mi mag­a­zynów, przy­pom­i­nam o możli­woś­ci prenu­mer­aty indy­wid­u­al­nej, grupowej oraz zagranicznej. Plusem jest to, że ceny są wtedy korzyst­niejsze i przede wszys­tkim nie prze­gapisz nowoś­ci, które pojaw­ia­ją się w ofer­cie. Nau­ka języ­ka niemieck­iego zacznie być dla Ciebie zabawą, dostrzeżesz nowe możli­woś­ci, jakie daje Ci umiejęt­ność porozu­miewa­nia się w języku obcym. Jeśli nie chcesz prenu­merować, ale masz ochotę sprawdz­ić czy to meto­da nau­ki dla Ciebie, roze­jrzyj się za numera­mi archi­wal­ny­mi — pole­cam przede wszys­tkim wyda­nia spec­jalne, które naprawdę potrafią zaskoczyć! Dlaczego? Tego dowiecie się z jed­nego z kole­jnych artykułów.

Tem­at Cię zain­tere­sował? Przeczy­taj jeszcze: Jak szy­bko nauczyć się języ­ka niemieckiego?