Książki do nauki angielskiego — Ze słownikiem!

Posted on

książki do nauki angielskiego

Książki do nauki angielskiego wydawnictwa Ze słownikiem są idealne do połączenia nauki z przyjemnością. Poznajesz historie bohaterów a przy okazji utrwalasz słownictwo i przyswajasz nowe zwroty w języku angielskim.

Pewnie zapy­tasz mnie, po co czy­tać całą książkę, sko­ro moż­na po pros­tu wyp­isać słówka i uczyć się ich na pamięć. Jasne, że moż­na! Tylko nie dość, że jest to monot­onne, to jeszcze nie wiesz w jaki sposób i w jakim kon­tekś­cie moż­na użyć danego cza­sown­i­ka czy rzec­zown­i­ka. Czy­ta­jąc, nie czu­jesz, że musisz się uczyć. Po przeczy­ta­niu kilku stron, język ang­iel­s­ki sta­je się bardziej przy­jazny, czy­tanie sta­je się przy­jem­noś­cią. Poz­na­jesz his­to­rie bohaterów, przeży­wasz z nimi przy­gody. Nawet nie wiesz kiedy się uczysz! Jeśli czu­jesz taką potrze­bę, możesz nauczyć się niezrozu­mi­ałych słówek — plusem wtedy jest to, że już wiesz, w jakim kon­tekś­cie możesz ich użyć. Do tego, masz przed ocza­mi pewien wykre­owany obraz z książ­ki, z wiz­ual­iza­c­ja znacznie  ułatwia zapamiętywanie.

książki do nauki angielskiego

Najczęściej używane słówka

Na końcu książ­ki zna­j­du­je się słown­iczek z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cy­mi słówka­mi. Dzię­ki temu, po przeczy­ta­niu, możesz przy­pom­nieć sobie słown­ict­wo lub nauczyć się słówek, których nie możesz zapamię­tać. Vocab­u­lary of most com­mon words in this book może okazać się przy­dat­ny jeszcze przed rozpoczę­ciem czy­ta­nia. Warto “rzu­cić okiem” na słown­ict­wo lub nawet nauczyć się trud­niejszych słówek, żeby ułatwić sobie zrozu­mie­nie czy­tanego tekstu.

Nie martw się! Jeśli przed czy­taniem nie zapoz­nałeś się ze słown­ikiem zamieszc­zonym na początku książ­ki, na każdej stron­ie z tek­stem, na mar­gin­e­sach zamieszc­zone są trud­niejsze słówka. Dzię­ki temu, jeśli czegoś nie rozu­miesz, nie musisz tego szukać w słown­ikach inter­ne­towych czy innych książkach. Wystar­czy, że spo­jrzysz na prawą stronę kart­ki. Praw­da, że jest to ogromne ułatwienie?

książki do nauki angielskiego

Poziomy języka angielskiego

Ważne, że książ­ki do nau­ki ang­iel­skiego wydawnict­wa Ze słown­ikiem podzielone są na poszczególne poziomy zna­jo­moś­ci języ­ka ang­iel­skiego — każdy zna­jdzie coś dla siebie. Ja zapro­ponowałam Ci dzisi­aj Anne of Green Gables, czyli znaną  wszys­tkim Anię z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Mont­gomery (poziom A2/B1), lecz jeśli Twój poziom jest inny, na stron­ie inter­ne­towej wydawnict­wa na pewno zna­jdziesz coś dla siebie. Jeśli Twój poziom jest niższy i chcesz zacząć od pod­staw, pro­ponu­ję Ci The sto­ry of Doc­tor Dolit­tle (poziom A1/A2).

A jakie są Two­je metody nau­ki języków obcych? Co ułatwia Ci zapamiętywanie?