Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego?

Posted on

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego? Pewnie się domyślacie, że zaproponuję Wam jeden z numerów Deutsch Aktuell! Trochę cofniemy się w czasie! Dlaczego? Bo zaprezentuję Wam egzemplarz wrzesień-październik 2017, który dostępny jest jeszcze jako numer archiwalny.

Dla tych, którzy dopiero zagląd­nęli na blo­ga i zas­tanaw­ia­ją się czym właś­ci­wie jest Deutsch Aktuell, przy­pom­nę, że to mag­a­zyn do nau­ki języ­ka niemieck­iego, dzię­ki które­mu moż­na połączyć naukę z przy­jem­noś­cią, zdoby­wanie wiedzy na różne tem­aty z przyswa­janiem nowych słówek!

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Ciekawa grafika i zdjęcia przyciągające uwagę

Fotografie i rysun­ki to ele­ment, który zachę­ca do czy­ta­nia. Pier­wsze co robię, kiedy dosta­ję mag­a­zyn do ręki, to przeglą­danie kole­jnych stron i szukanie tem­atów, które najbardziej mnie zain­tere­su­ją. Kiedy trafi­am na zaskaku­jące zdję­cia i grafi­ki, nie mogę pom­inąć artykułu! Widzę posta­cie, intere­su­jące budowle i zas­tanaw­iam się o czym będzie tekst. Z Deutsch Aktuell nie odkładam nau­ki na później! Z przy­jem­noś­cią czy­tam od razu, szukam znaczenia słówek w słown­iczkach zna­j­du­ją­cych się pod tek­stem, a przy okazji zdoby­wam wiele ciekawych informacji.

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Spis treści

W tym numerze mag­a­zynu zna­jdziemy artykuły takie jak: Baumkuchen, Eva Zeller, Die kirch­lichen Feste und Feier­lichkeit­en, Wit­ten­berg. Jak widać, tem­aty­ka jest bard­zo różnorod­na i każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie.

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Kalendarz

Jest pewien ele­ment, który pow­tarza się w każdym numerze. To kalen­darz w którym moż­na znaleźć ważne Świę­ta i wydarzenia planowane w Niem­czech na najbliższy czas. O niek­tórych, do tej pory, nawet nie miałam pojęcia!

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Czytaj, oglądaj, słuchaj

Jeśli szukasz propozy­cji ciekawych filmów, książek czy utworów muzy­cznych, w mag­a­zynie zna­jdziesz pod­powiedź, z jaki­mi tytuła­mi warto się zapoz­nać. Być może wybierzesz Komedię czy Thiller w języku obcym i dodatkowo pod­szkolisz swo­je umiejęt­noś­ci językowe?

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Gramatyka

Bez tego się nie obe­jdzie, ale nie martw się, autorzy w jas­ny sposób przekazu­ją zasady niemieck­iej gra­maty­ki i pod­suwa­ją zada­nia do rozwiąza­nia, z który­mi na pewno sobie poradzisz.

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego?

Z Deutsch Aktuell na pewno przyspieszysz tem­po nau­ki! Dlaczego? Zas­tanów się jak idzie Ci przyswa­janie poje­dynczych słówek. Uczysz się 5, 10, 15 cza­sown­ików dzi­en­nie, szukasz nowych rzec­zown­ików, zapamię­tu­jesz na kil­ka dni, po czym zapom­i­nasz. Dlaczego tak się dzieje? Nie widzisz ich zas­tosowa­nia w zda­niu, nie wiz­ual­izu­jesz, nie wyobrażasz sobie sytu­acji, postaci, wydarzeń, które poz­wolą szy­b­ciej zapamię­ty­wać. W Deutsch Aktuell masz podane i przetłu­mac­zone słówka, możesz się ich nauczyć, ale później widzisz, w jaki sposób są wyko­rzys­tane w tekś­cie, a nawet możesz sko­rzys­tać z mate­ri­ałów do odsłuchu, dzię­ki którym łatwiej będzie Ci zapamię­tać. Do dzieła! Pamię­taj, mag­a­zyny z tej serii, są również dostęp­ne w języku ang­iel­skim!