Magazyn po angielsku English Matters

Posted on

magazyn po angielsku

Magazyny English Matters niesamowicie wciągają! Z niecierpliwością czekam na kolejny numer, tymczasem zdradzę Wam rąbka tajemnicy, jakie tematy były poruszane w numerze 66 wrzesień/październik 2017.

Mam w swo­jej kolekcji kil­ka numerów mag­a­zynu i częs­to do nich wracam. Zaskaku­jące jest to, że w żad­nym z nich tem­aty się nie powiela­ją. Każdy wnosi coś nowego, uczymy się i jed­nocześnie zdoby­wamy ciekawe infor­ma­c­je na różne tem­aty. Każdy zna­jdzie coś dla siebie! Ja najbardziej lubię artykuły związane z kul­turą i podróżami.

magazyn po angielsku

Zacznij przygodę z English Matters

Powyżej zamieś­ciłam spis treś­ci. Jeśli chcesz rozpocząć swo­ją przy­godę z mag­a­zynem Eng­lish Mat­ters, ale zas­tanaw­iasz się, czy zna­jdziesz w nim tem­aty, które Cię intere­su­ją, zapoz­naj się z poszczegól­ny­mi propozy­c­ja­mi. Jestem pew­na, że nieje­den artykuł zwró­ci Two­ją uwagę.

magazyn po angielsku

Tematy zaskakują!

Spotkałam się z opini­a­mi, że “sko­ro Eng­lish Mat­ters to mag­a­zyn po ang­iel­sku, to pewnie służy tylko do nau­ki i nie dowiem się z niego nic nowego”. Jeśli tak uważasz, to naprawdę możesz się zdzi­wić! Zna­jdziesz tam artykuły o różnorod­nej tem­atyce. Przykład: Naked Truth! Naga praw­da — per­fek­cyjne zdję­cia na bil­bor­dach, nagość w rekla­mach — w jaki sposób rekla­ma przy­cią­ga uwagę odbior­ców? Pewnie myślisz, że słówka będą skom­p­likowane a zda­nia trudne do zrozu­mienia. Tym nie musisz się martwić. Autorzy dba­ją o to, żeby pisać zrozu­mi­ale, a trud­niejsze wyraże­nia są pod­kreślone i zamieszc­zone pod tek­stem. Sięg­nij po “mag­a­zyn po ang­iel­sku” Eng­lish Mat­ters i sprawdź!

magazyn po angielsku

Artykuł, który warto przeczytać!

Jed­nym z ciekawych artykułów w tym numerze jest Poldark — a Peri­od Dra­ma for Every­one. Autor opowia­da o seri­alu, jego his­torii i nagry­wa­niu. Zdradza również lokaliza­c­je, w jakich ser­i­al był nagry­wany. Przykład­owe zna­jdziesz na powyższym zdjęciu.

magazyn po angielsku

Ciekawe zdjęcia i ilustracje

Każdy artykuł opa­tr­zony jest ciekawy­mi, przy­cią­ga­ją­cy­mi wzrok zdję­ci­a­mi i obrazka­mi. Oglą­da­jąc poszczególne strony mag­a­zynu, widz­imy piękne wido­ki, zaskaku­jące rysun­ki, dzię­ki czemu od razu chce­my przeczy­tać artykuł i dowiedzieć się o czym jest. Skończysz czy­tać jeden, zaczy­nasz czy­tać kole­jny. Z Eng­lish Mat­ters nie musisz zdoby­wać wiedzy, lecz po pros­tu chcesz. Pamię­ta­j­cie, że archi­walne numery moż­na kupić! Jeśli mag­a­zyn Cię zain­tere­sował, zagląd­nij również na wydanie spec­jalne Bry­tyjs­ka odmi­ana ang­ieskiego Eng­lish Mat­ters.