Jak zrozumieć ekonomię? “Ekonomia dla bystrzaków”

Posted on

Ekonomia dla bystrzaków

     “Ekono­mia dla bystrza­ków” to książ­ka nie tylko dla stu­den­tów ekonomii czy osób, które na co dzień mają do czynienia z zagad­nieni­a­mi związany­mi z ekonomią np. w pra­cy. To propozy­c­ja także dla tych, którzy chcą pogłębić swo­ją wiedzę w tej tem­atyce, dowiedzieć się czegoś o makroekonomii, zrozu­mieć wpływ podatków na gospo­darkę, han­del między­nar­o­dowy i poli­tykę hand­lową. Dzię­ki tej książce moż­na poz­nać porady ekspertów związanie z wchodze­niem gospo­dar­ki w pro­ces recesji, oraz dowiedzieć się czegoś więcej na tem­at mon­i­torowa­nia zachować kon­sumen­tów i przed­siębiorstw. W “Ekonomii dla bystrza­ków” zawarta jest pod­sta­wowa wiedza eko­nom­icz­na, wpływ stanu gospo­dar­ki na codzi­enne życie, wiedza na tem­at poli­ty­ki pieniężnej i fiskalnej. Porus­zone są zagad­nienia doty­czące popy­tu oraz podaży, maksy­mal­iza­cji zysków, kapitalizmu.

 

     “Ekono­mia dla bystrza­ków” napisana została przez dwóch autorów. Jeden z nich, Peter Anto­nioni pra­cow­ał w fir­ma­ch dzi­ała­ją­cych w sek­torze pry­wat­nym oraz orga­ni­za­c­jach, jako ekon­o­mista. Został wykład­ow­cą na zarządza­nia na Uni­ver­si­ty Col­lege w Lon­dynie. Sean Masa­ki Fly­nn, dru­gi z autorów, stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Berke­ley, obronił dok­torat. Stu­diował pod kierunk­iem noblistów w dziedzinie ekonomii. Jest członkiem m.in: Amer­i­can Finance Asso­ci­a­tion i Amer­i­can Eco­nom­ic Association.

 

     Książ­ka napisana jest w sposób prze­jrzysty. Sposób przekazu infor­ma­cji spraw­ia, że książką może zain­tere­sować się nie tylko oso­ba, która posi­a­da już pewną wiedzą w dziedzinie ekonomii, ale także taka, która do tej pory nie miała sty­cznoś­ci z zagad­nieni­a­mi z tej tem­aty­ki. Infor­ma­c­je przekazy­wane są za pomocą licznych wykresów i tabel, wiado­moś­ci opa­tr­zone są obra­zowo opisany­mi his­to­ri­a­mi i przykłada­mi. Najważniejsze wiado­moś­ci są wytłuszc­zone, wyraźnie zaz­nac­zone. Każdy rozdzi­ał, na początku zaw­iera spis zagad­nień. “Ekono­mia dla bystrza­ków” napisana jest w formie podręczni­ka, nie wyma­ga czy­ta­nia strona po stron­ie. Dzię­ki dokład­ne­mu spisowi treś­ci łat­wo może­my odnaleźć intere­su­jące nas infor­ma­c­je i pod­sumowa­nia, które pomogą nam w zapamię­ta­niu najważniejszych pojęć i zagad­nień. Pole­cam tę książkę ekon­o­mis­tom, stu­den­tom i każde­mu, kto cho­ci­aż trochę chci­ał­by zapoz­nać się z zagad­nieni­a­mi z dziedziny ekonomii.

 

 http://onepress.pl/ksiazki/ekonomia-dla-bystrzakow-wydanie-ii-sean-masaki-flynn,ekoby2.htm