Wszystko o czym marzysz” — Mike Greenberg

Posted on

Wszystko o czym marzysz

      To niezwykła książ­ka. Opowia­da o tym, że cza­sem najlep­szych ludzi spo­tykamy w naj­gorszych okolicznoś­ci­ach. “Wszys­tko o czym marzysz” przekazu­je nam wiele prawd, z których na co dzień nie zda­je­my sobie sprawy. Uczy, wyciska zły, zmusza do reflek­sji, ukazu­je człowieka w całkiem innym świ­etle, niż widz­imy go do tej pory. Książ­ka “Wszys­tko o czy  marzysz” porusza his­torię trzech kobi­et, których życie w ciągu chwili całkowicie się zmieniło. Każ­da z nich ma swo­je prob­le­my, radoś­ci, plany, nadzieje. Wszys­tkie z nich spo­tyka­ją się na forum inter­ne­towym, dla osób chorych na raka.

 

      Brook­ie żyje w szczęśli­wym małżeńst­wie, nie chce martwić męża, nie mówi mu o choro­bie. Sama dźwiga ten ciężar, chce, żeby wszys­tko było jak dawniej, zan­im dowiedzi­ała się, że ma raka.. cza­sem tylko, w chwilach słaboś­ci, zamy­ka się w łazience i bierze długą, gorącą kąpiel, by ukoić ból i ner­wy. Saman­tha odkry­wa w internecie dowód niewier­noś­ci swo­jego męża, po dwóch dni­ach małżeńst­wa. Wiado­mość o choro­bie, to dodatkowy ciężar, z którym musi nauczyć się żyć. Kather­ine dużo pracu­je.. u mężczyzny, który bard­zo ją skrzy­wdz­ił. Przez wiele lat widzi go codzi­en­nie, spędza­jąc w pra­cy po 18 godzin. Ma dużo pieniędzy, wspani­ały dom i zła­mane serce. W końcu postanaw­ia coś zmienić w swoim życiu.. i wtedy dowiadu­je się o chorobie.

 

http://muza.com.pl/

 

     W książce “Wszys­tko o czym marzysz” kry­je się przede wszys­tkim jeden ważny morał. Powin­niśmy roze­jrzeć się w okół i docenić to co mamy. Cza­sem, w ciągu krótkiej chwili, z dnia na dzień, może­my stracić wszys­tko. Jeden tele­fon, jed­na min­u­ta, może odmienić całe nasze życie. His­to­ria kobi­et, o których czy­tałam odkry­wa też drugą stronę medalu. Bohater­ki miały swo­je plany, marzenia.. i nie robiły nic, by je zre­al­i­zować. Przez wiele lat wydawało im się, że na wszys­tko przyjdzie pora, że mają wiele cza­su. Los nie okazał się dla nich łaskawy. Musi­ały nauczyć się żyć z chorobą, liczyć się z tym, że w każdej chwili mogą opuś­cić blis­kich i pozostaw­ić po sobie tylko wspom­nienia i niezre­al­i­zowane marzenia. “Wszys­tko o czym marzysz” pozwala poz­nać stan emocjon­al­ny bohaterek, poz­nać ich myśli, emoc­je. Zmusza do reflek­sji i odpowiedzi na kil­ka pytań, samemu sobie. Czy doce­ni­am to co mam? Czy speł­ni­am swo­je marzenia? Czy nie mar­nu­ję cza­su, tygod­ni, lat, oglą­da­jąc się za siebie i nie wyma­ga­jąc od siebie niczego?

 

http://muza.com.pl/