English Matters wydanie specjalne!

Posted on

     Pojawiło się specjalne wydanie English Matters, dla uczących się języka angielskiego! Można w nim znaleźć nowe, ciekawe artykuły z kategorii This nad That, Lifestyle, Culture, Travel, Leisure. Dodatkowo w magazynie są zawarte materiały do odsłuchania w formacje MP3 oraz lista słówek z magazynu w pdf, dostępna do pobrania la czytelników English Matters.

English Matters - wydanie specjalne!

     Mag­a­zyn Eng­lish Mat­ters wydanie spec­jalne, ma 42 strony a na każdej z nich nowe, ciekawe infor­ma­c­je. Poruszane tem­aty są tak obsz­erne, że każdy zna­jdzie wśród nich coś dla siebie. Dla osób, które nie czy­tały poprzed­nich przeglądów mag­a­zynów doda­ję, że każdy artykuł opa­tr­zony jest w słown­iczek tem­aty­czny, w którym zna­j­du­ją się trud­niejsze słówka i zwroty, zawarte w tekś­cie. Dzię­ki temu może­my łat­wo przetłu­maczyć czy­tane zda­nia, bez uży­cia dodatkowego słownika.

English Matters wydanie specjalne

     Eng­lish Mat­ters wydanie spec­jalne, opa­tr­zony jest kolorowy­mi ilus­trac­ja­mi związany­mi z treś­cią artykułów, dzię­ki czemu czy­ta się przy­jem­niej. Zdję­cia i obraz­ki przy­cią­ga­ją uwagę, dzię­ki czemu czy­tanie zazwyczaj nie kończy się na jed­nym artykule. Po zapoz­na­niu z jed­nym, chce się przeczy­tać kole­jny i kolejny..

English Matters wydanie specjalne

     W tym numerze, najbardziej zain­tere­sował mnie The Biggest of the Apples, opra­cow­any przez Bar­barę Jasińską. W artykule scharak­tery­zowane są znane posta­cie, może­my dowiedzieć się czegoś nowego na tem­at Calv­ina Kleina, Christiny Aguil­ery, Woody’ego Allena, Dere­ka Jetera i Anne Hathaway.

English Matters wydanie specjalne

     W każdym numerze zna­j­du­ją się również artykuły na tem­at różnych kul­tur oraz miejsc, które warto zobaczyć. Tym razem autorzy skupili się na miejs­cach w Nowym Jorku, do których warto się udać.

English Matters wydanie specjalne

     Kto jeszcze nie próbował nau­ki z Eng­lish Mat­ters, zachę­cam! Moż­na kupić jeden numer, zapoz­nać się z treś­cią i po pros­tu sprawdz­ić, czy ta meto­da przyswa­ja­nia wiedzy Wam odpowia­da a następ­nie zaprenu­merować kole­jne numery mag­a­zynów. Dokład­niejsze infor­ma­c­je na tem­at możli­woś­ci prenu­mer­aty zna­jdziecie TUTAJ.

English Matters wydanie specjalne

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html