Łatwy sposób na naukę języka — Deutsch aktuell

Posted on

Łatwy sposób na naukę języka

 

     Kole­jny numer Deutsch aktuell 75/2016 (marzec-kwiecień) wita nas okład­ką pełną smakołyków, która nie wiem dlat­ego, ale bard­zo kojarzy mi się z jesienią. Zawartość mag­a­zynu, nie ma jed­nak nic wspól­nego z tą porą roku i przynosi wiele ciekawych tem­atów i nowoś­ci z który­mi może­my się zapoznać.

 
Łatwy sposób na naukę języka

 

     Jak zwyk­le rozpoczy­namy szy­b­ki przegląd spisu treś­ci. W Deutsch aktuell mamy wiele artykułów z różnych dziedzin, dzię­ki czemu każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie i na długie godziny zostanie pochłonię­ty czy­taniem a przy okazji nauką słówek i utr­walaniem materiału.

 

Łatwy sposób na naukę języka

 

     W mag­a­zy­nach Deutsch aktuell, treść zawsze jest przekazy­wana w ory­gi­nal­ny i kreaty­wny sposób, zamieszczanych jest mnóst­wo kolorowych ilus­tracji i zdjęć, nau­ka słówek przy­chodzi łatwiej, dzię­ki specy­ficznym dial­o­gom, artykułom i zadaniom.

 
Łatwy sposób na naukę języka

 

Oto przykład kolorowej ilus­tracji dołąc­zonej do jed­nego z artykułów.
 

Łatwy sposób na naukę języka
 

          Powyżej zamieś­ciłam przykład­owe słówka zamieszc­zone w tym numerze mag­a­zynu. Słówka są przy­datne i moż­na ich uży­wać w codzi­en­nej kon­wer­sacji. Niek­tóre z nich są pewnego rodza­ju powtórze­niem a inne, nowe słówka, umożli­wia­ją naukę i zrozu­mie­nie nawet trud­niejszych tek­stów pisanych w języku niemieckim.

 

WP_20160321_050

 

     W mag­a­zynie zain­tere­sowała mnie również propozy­c­ja nau­ki: Rozmów­ki dla par, dzię­ki którym moż­na uczyć się z drugą osobą, wspól­nie pow­tarzać mate­ri­ał a przy tym baw­ić się i śmi­ać. Wtedy nau­ka sta­je się przy­jem­niejsza, łatwiej sięgnąć po książkę i rozpocząć naukę, w końcu jed­na oso­ba może moty­wować drugą.

 

WP_20160321_054

 

     Wszys­tkim pole­cam artykuł na tem­at Dort­mundu. Autor potrafił doskonale przed­staw­ić uro­ki tego miejs­ca, oraz opowia­da o tym, czego na pier­wszy rzut oka nie widać, czyli czym zaj­mu­ją się mieszka­ją­cy tam ludzie, jak żyją, oraz co jest warte uwag pod­czas wyciecz­ki do Dortmundu.

 

WP_20160321_055

 

A tutaj mamy zadanie dla osób lubią­cych rozwiązy­wać krzyżów­ki. Zna­cie już rozwiązanie?

 

WP_20160321_059

 

     Deutsch aktuell moż­na zaprenu­merować, żeby być na bieżą­co z nowoś­ci­a­mi, kole­jną dawką słówek i mate­ri­ałów, reg­u­larnie się uczyć, zdoby­wać wiedzę i potarzać mate­ri­ał, który już wcześniej został przys­wo­jony. Dla mnie to łatwy sposób na naukę języ­ka i wszys­tkim polecam.

 

WP_20160205_059