Krótka historia książek zakazanych”

Posted on
pobraneaa     Wer­nel Fuld — urodz­ił się w 1947 roku w Hei­del­ber­gu, stu­diował his­torię lit­er­atu­ry i sztu­ki. Wydaw­ca, kry­tyk lit­er­ac­ki, który pra­cow­ał dla “Frank­furter All­ge­meine Zeitung” i “Die Zeit”. Napisał on wiele biografii oraz leksykonów, które tłu­mac­zone są na kilka­naś­cie języków.
     W “Krótkiej his­torii książek zakazanych” autor opowia­da o dziełach niszc­zonych i pod­dawanych cen­zurze, oraz o losach, jakie spotkały autorów tych książek. Wer­nel Fuld opisu­je walkę o przetr­wanie książek, które uznano za zakazane, opowia­da o prześlad­owa­ni­ach autorów i sposobach na zas­traszanie osób, którzy się­ga­ją po dzieła pod­dane cen­zurze. Niek­tóre książ­ki przetr­wały i moż­na zapoz­nać się z nimi obec­nie, jed­nak ogrom­na licz­ba rękopisów uległa zniszcze­niu, pub­liczne­mu spale­niu. Dzieła, które były pub­licznie niszc­zone lub cen­zurowane wzbudza­ły najwięk­szą cieka­wość wśród czytel­ników. Im bardziej zabra­ni­ano czy­ta­nia danego dzi­ała, tym więk­szym cieszyło się ono zain­tere­sowaniem. Z zakaza­mi czy­ta­nia książek mamy do czynienia również w dzisiejszych cza­sach. Obec­nie, około trzys­tu książek rocznie trafia w Niem­czech na indeks a w Ameryce mają miejsce rytu­alne spale­nia Har­rego Pottera. 
    “His­torię książek zakazanych” pole­cam osobom, które intere­su­ją się his­torią, chcą zapoz­nać się z fak­ta­mi na tem­at książek zakazanych. Spodziewałam się, że Wer­nel Fuld zamieś­ci więcej pory­wa­ją­cych, tajem­niczych his­torii, wydarzeń z życia autorów.. jed­nak wiedza uję­ta w książce przed­staw­iona jest w sposób podręcznikowy, zaw­iera wiele dat, nazwisk autorów, tytułów dzieł. Myślę, że może ona zain­tere­sować oso­by, które posi­ada­ją już jakąś wiedzę na tem­at książek zakazanych, może być uzu­pełnie­niem wiado­moś­ci. Jestem pod wraże­niem wiedzy Wer­nela Ful­da na tem­at dzieł zakazanych. Książ­ka napisana jest rzetel­nie, autor opiera się na wielu źródłach, bogatej bibliografii. 
 
http://muza.com.pl/