Świat florystyki. Sztuka układania i fotografowania kwiatów.” Agnieszka Zakrzewska

Posted on
     Dzisi­aj recen­z­ja będzie bardziej “obrazkowa”, mam nadzieję, że książ­ka Was zain­spiru­je. Nawet jeżeli z flo­rystyką i fotografią nie mieliś­cie do tej pory nic wspól­nego. Ogromne wraże­nie zro­bił na mnie sposób w jaki autor­ka ukła­da kwiaty oraz to, co może z nich przy­go­tować. Zobacz­cie sami, oto okład­ka książki:

 


“Świat flo­rysty­ki…” Już sam tytuł zachę­ca, by zapoz­nać się z treś­cią książ­ki, tajem­nicą, którą może­my odkry­wać strona po stronie..


Autor­ka zachę­ca, żeby spróbować swoich sił w układa­niu buki­etów czy kom­pozy­cji kwia­towych. Książ­ka nie jest jedynie dla pro­fesjon­al­istów. Dowiadu­je­my się z niej jak upięk­szyć włas­ny pokój, stół.. Okazu­je się, że sami może­my stworzyć dzieła, które roz­jaśnią i oży­wią wnętrze domu.

 

 

Książ­ka inspiru­je do dzi­ała­nia. Zna­j­du­je się w niej wiele kolorowych zdjęć, zachę­ca­ją­cych do przy­go­towywa­nia włas­nych pomysłów. Okazu­je się, że każ­da pora roku ma nam do zaofer­owa­nia wiele skar­bów, które może­my wyko­rzys­tać w real­iza­cji swoich projektów.
Cza­sem zas­tanaw­iamy się jakie deko­rac­je wybrać. Wchodz­imy do sklepów, wyda­je­my pieniądze na ozdo­by, które może­my zro­bić sami.. A włas­noręcznie wyko­nane kom­pozy­c­je prezen­tu­ją się znacznie ciekaw­iej. Z taką książką pomysłów na pewno nie braknie.

 


Co jeszcze tutaj zna­jdziemy? Flo­rysty­czne pakowanie prezen­tów. Brz­mi ciekaw­ie? Zami­ast zwycza­jnych tore­bek na prezen­ty może­my postaw­ić na ory­gi­nalne zdo­bi­enia. Wystar­czy tylko papi­er do pakowa­nia i kil­ka niewiel­kich ozdób czy kwiatów.


“Świat flo­rysty­ki..” bard­zo mnie zain­tere­sował. Zdoby­wamy tutaj wiedzę nie tylko na tem­at mate­ri­ałów i narzędzi flo­rysty­cznych, ale także pod­stawy teo­re­ty­czne. Uczymy się kom­ponować bar­wy i formy, wyko­rzys­tu­je­my tech­ni­ki pra­cy z kwiatami. 

 

 

W tworze­niu deko­racji może­my wyko­rzys­tać nie tylko kwiaty, ale także owoce, warzy­wa, jesi­enne liście..

 

Książ­ka zaw­iera cenne wskazów­ki, które może­my wyko­rzys­tać przy robi­e­niu zdjęć. Mowa jest o najczęś­ciej popeł­ni­anych błę­dach pod­czas fotografowa­nia. Uczymy się jak wyko­rzys­tać światło i w jaki sposób dobrać tło. Podo­ba mi się sposób w jaki autor­ka przekazu­je infor­ma­c­je. Wszys­tko napisane jest jas­no, rady udzielane są krok po kroku. Mamy wiele przykładów zdjęć poprawnie zro­bionej fotografii.

 

 

Jakie jeszcze są plusy przeczy­ta­nia tej książ­ki? Bez prob­lemów będziemy potrafili nazwać poszczególne kwiaty. Autor­ka przed­staw­ia kole­jne rośliny na zdję­ci­ach wraz z podpisami.

 

 

Jeśli ktoś zas­tanaw­ia się nad oczyszczaniem kwiatów z liś­ci, pędów i kol­ców, oraz chce przy­dłużyć ich świeżość powinien zapoz­nać się z rozdzi­ałem o tej tematyce.


Najbardziej podoba­ją mi się przykłady poszczegól­nych ozdób, które pro­ponu­je nam autor­ka. Tak jak na zdję­ciu poniżej: piór­ka, wik­li­na, sko­rup­ki kurzych jaj.. Wyko­rzys­tać moż­na wszystko!


Myślę, że po zapoz­na­niu się z książką Agniesz­ki Zakrzewskiej zagad­nienia z zakre­su flo­rysty­ki znacznie Wam się roz­jaśnią. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak obsz­erny jest to temat.

 


Książ­ka zaw­iera nie tylko kolorowe zdję­cia, ale także rysun­ki pomoc­nicze obrazu­jące np. możli­woś­ci rozmieszczenia kwiatów.

 

     Przekon­ałam Was? Mam nadzieję. Dotąd nie intere­sowałam się flo­rystyką, ale przekon­ałam się, że sztu­ka układa­nia i fotografowa­nia kwiatów może być naprawdę ciekawa.  Jeszcze na pewno nie raz wrócę do tej pozy­cji i szcz­erze polecam.