Wieczory w Umbrii — Marlena de Blasi

Posted on

       Zapachy, aro­maty, wspani­ałe potrawy, przyprawy pod­kreśla­jące smak potraw, aro­maty­czne zioła.. to wszys­tko możesz poczuć i zobaczyć oczy­ma wyobraźni, jeśli poz­wolisz się por­wać do Umbrii, wiec­zorową porą. Dzięki

0
  • Udostępnij

Próżna — Sylwia Zientek

Posted on

         Dwie ambitne, zde­ter­mi­nowane prawnicz­ki chcą odnaleźć włas­ną definicję szczęś­cia, chcą spełnić swo­je marzenia, poczuć się spełnione zawodowo. Rozpoczy­na­ją pracę  w kance­larii prawniczej, dążą do osiąg­nię­cia sukcesu.

Dzieci STASI — Ruth Hoffmann

Posted on

     STASI to polic­ja poli­ty­cz­na NRD, która obser­wowała, kon­trolowała i szykanowała ludzi we Wschod­nich Niem­czech. Dzi­en­nikar­ka Ruth Hoff­mann, na pod­staw­ie licznych wywiadów i anal­iz postanow­iła pokazać w jaki sposób

0
  • Udostępnij