Jack Reacher. Poziom śmierci — Lee Child

Posted on
Jack Reacher. Poziom śmierci - Lee Child

Jack Reacher. Poziom śmierci - Lee Child

Wystarczy, że znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie, żeby Twoje życie zmieniło się o 180 stopni.

Jack Reach­er tego doświad­czył. Podróżu­jąc z Flo­ry­dy do bliżej nieokreślonego miejs­ca (jak to Reach­er miał w zwycza­ju, po pros­tu szedł przed siebie), trafia do miastecz­ka w Georgii. Postanaw­ia spędz­ić tutaj trochę cza­su. W końcu spoko­jnie może odpocząć. Nie ma prob­lemów, nikt go nie ści­ga, nigdzie się nie spieszy. A jed­nak, gdy tylko przekracza granice mias­ta, zosta­je aresztowany.

Winny

Jack Reach­er anal­izu­je sytu­ację. Wie, że nie warto uciekać, wie co mówić w aresz­cie, a czego mówić nie należy. Już wiele razy zna­j­dował się w podob­nej sytu­acji… tym razem jed­nak to wszys­tko nie wyglą­da za dobrze. Jack nie wie za co został aresz­towany, więc trud­no opra­cow­ać jakikol­wiek plan, ma jed­nak nadzieję, że wkrótce sprawa się rozwiąże i zostanie wypuszc­zony. Wkrótce okazu­je się, że wszys­tkie dowody wskazu­ją na to, że jest win­ny. Zosta­je przewieziony do więzienia i przez pomyłkę strażników trafia na piętro najbardziej niebez­piecznych przestępców. Czy na pewno była to pomyłka? 

Poznajmy Jacka Reachera 

Kto zna twór­c­zość Lee Child’a, na pewno miał już okazję poz­nać postać Jac­ka Reachera, który jest bohaterem serii powieś­ci. Kil­ka książek doczekało się już nawet ekraniza­cji (swo­ją drogą bard­zo pole­cam znaleźć i obe­jrzeć!) Autor wykre­ował niesamow­itą postać, która zdoby­wa ser­ca rzeszy czytel­ników. Nie ma drugiego takiego twór­cy, który pisał­by w podob­ny sposób. Lee Child potrafi zobra­zować każdą walkę i każdy ruch wykony­wany przez bohat­era, w taki sposób, że widz­imy całą akcję ocza­mi wyobraźni, klat­ka po klatce, w taki sposób, jak­byśmy oglą­dali film. 

Czy­ta­jąc książkę Jack Reach­er. Poziom śmier­ci, mamy wraże­nie, jak­byśmy znali myśli bohat­era (nie sposób odzwier­ciedlić tego w żad­nym filmie, ale nadal czekam, może któraś pro­dukc­ja pozy­ty­wnie mnie zaskoczy). Najpierw jego ocza­mi widz­imy otocze­nie, później poz­na­je­my anal­izę sytu­acji i dostęp­ne możli­woś­ci dzi­ała­nia, a następ­nie jest akc­ja. Wiemy dlaczego Reach­er najpierw ataku­je tę, a nie inną osobę. Wiemy dlaczego wybiera takie, a nie inne narzędzia, żeby się bronić. Jesteśmy świado­mi tego, z jaką dokład­noś­cią i pre­cyzją Reach­er przy­go­towu­je zasadzkę. Znamy jego myśli, wiemy, że prze­ci­wnik nie ma szans. Jak Reach­er. Poziom śmier­ci to pozy­c­ja obow­iązkowa dla fanów powieś­ci kryminalnych! 

Dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

Sprawdź także:

  1. Zgod­nie z planem — Lee Child
  2. Strażnik — Lee Child & Andrew Child 

 

 

  • Udostępnij