Gry karciane do nauki języków obcych

Posted on
gra w języku angielskim

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Każdy ma swoją metodę nauki języka angielskiego, która najlepiej się u niego sprawdza. Efektywnym sposobem na przyswajanie nowych słówek i zapamiętywanie kwestii gramatycznych, może być również łączenie różnych metod nauki!

Chodzisz do szkoły językowej i trzy­masz się jed­nego pro­gra­mu naucza­nia? To świet­nie, reg­u­larność jest naprawdę waż­na! Nic jed­nak nie stoi na przeszkodzie, żeby dodatkowo zacząć oglą­dać filmy w języku obcym lub słuchać piosenek, dla utr­wale­nia słown­ict­wa. Nic również nie stoi na przeszkodzie, żeby dołączyć do nau­ki… gry w języku obcym!

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Angielski kieszonkowiec

Gra kar­ciana “Let’s Talk” i Quiz Kar­ciany “Piece of Cake”, to przy­jem­ny sposób na naukę. “Let’s Talk” to ang­iel­skie rozmów­ki przez­nac­zone dla dzieci w wieku 9+, lub dla tych, którzy dopiero zaczy­na­ją swo­ją przy­godę z językiem obcym. Gra “Piece of Cake” skierowana jest dla osób w wieku 15+, dla śred­nioza­awan­sowanych i zaawan­sowanych (B1-C1).

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Gra w języku angielskim — Let’s Talk!

Pyta­nia i odpowiedzi. Kto zna­jdzie parę? Gra kar­ciana “Let’s Talk” przy­pom­i­na mi trochę znaną grę w “Piotru­sia”, gdzie trze­ba znaleźć “parę”. Podob­nie jest w tym przypadku.

Przykład­owe “pary”? “Two scoops of ice-cream, please.” — pier­wsza kar­ta. “That’s 2,20.” — dru­ga kar­ta. Kole­jny przykład? “Pass­port, please.” — pier­wsza kar­ta. “Here you are. I’d like to take a win­dow seat.” — dru­ga karta.

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Inny sposób wykorzystania kart?

Może­my również wszys­tkie kar­ty pota­sować i rozłożyć na stole, dialoga­mi do dołu. Nie widz­imy, co jest napisane na kar­tach. Każdy gracz odkry­wa po dwie kar­ty — jeśli trafi na “parę”, czyli praw­idłowy dia­log, może zabrać kar­ty. Jeśli nie trafi, odkła­da je z powrotem. Zwycięża oso­ba, która zbierze najwięcej kart. Ta gra również na pewno kojarzy Wam się z gra­mi z dzieciństwa.

To tylko przykład­owe wyko­rzys­tanie talii kart, instrukc­ja przewidu­je dużo więcej propozy­cji, które warto wypróbować, by utr­walać sobie dialo­gi. W końcu, w grze może brać udzi­ał od 2 do 8 graczy. Gra w języku ang­iel­skim jest dobrym sposobem na utr­wale­nie słówek.

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Quiz karciany — Piece of Cake

W przy­pad­ku tej talii kart, poziom trud­noś­ci jest wyższy, niż w przy­pad­ku gry kar­cianej “Let’s Talk”. W końcu, quiz jest przez­nac­zony dla osób zaawan­sowanych i śred­nioza­awan­sowanych i zaw­iera 172 ang­iel­skie idiomy. Tutaj zasady są proste — mamy pyta­nia i propozy­c­je odpowiedzi. Wybierasz tą właś­ci­wą — możesz grać sam lub z inny­mi osoba­mi. Dobrze się zas­tanów, co oznacza pytanie, w końcu niek­tóre słówka mają dwa lub więcej znaczeń! Na szczęś­cie na odwro­cie kart jest słown­iczek z tłu­macze­niem trud­niejszych słówek (zdję­cie poniżej) — sami ustal­cie, czy może­cie się nim posługi­wać pod­czas gry — może­cie mieć własne zasady.

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Gra w języku ang­iel­skim — Quiz kar­ciany. Przykład­owe pytanie: 

Hold on, his name is on the tip on my tongue.

Odpowiedzi:

a) I almost remem­ber it.

b) I’ve for­got­ten it.

c) I’ve already told you his name.

Pod­powiedzi z drugiej strony karty:

on the tip of one’s tongue — na końcu języka

Hold on! — Poczekaj!

tip — koniuszek, wierzchołek

angielski kieszonkowiec - gra w języku angielskim

Gry do nauki języka angielskiego

Na powyższym zdję­ciu moż­na zobaczyć pozostałe gry do nau­ki języ­ka ang­iel­skiego. Jak widać, wybór jest naprawdę duży i każdy, kto chci­ał­by się uczyć, może wypa­trzeć coś dla siebie. Kar­ty do gry, oraz wiele innych mate­ri­ałów do nau­ki ang­iel­skiego i innych języków obcych, zna­jdziecie na stron­ie zeslownikiem.pl.