Wielka gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami — poziom A1-C2

Posted on
wielka-gramatyka-języka-angielskiego-poziom-A1-C2

Gramatyka angielska wcale nie musi być trudna — wystarczy pozytywne nastawienie i dobry nauczyciel lub książka napisana prostym, przystępnym językiem. 

Oprócz odpowied­nio dobranych mate­ri­ałów, waż­na jest reg­u­larność w nauce — bez tego nawet najlep­szy native speak­er nie pomoże. Wiel­ka Gra­maty­ka języ­ka ang­iel­skiego z ćwiczeni­a­mi, to książ­ka ide­al­na zarówno dla tych, którzy dopiero zaczy­na­ją swo­ją przy­godę z językiem, jak i tych, którzy są już na poziomie zaawan­sowanym i potrze­bu­ją jedynie powtór­ki lub uporząd­kowa­nia wiedzy. 

Jeden podręcznik do wszystkich poziomów?

Jak to możli­we, że z jed­nego podręczni­ka mogą się uczyć zarówno oso­by na poziomie A1 jak i C2? Wiel­ka gra­maty­ka języ­ka ang­iel­skiego z ćwiczeni­a­mi, została spry­t­nie opra­cow­ana — w spisie treś­ci zna­j­du­ją się oznaczenia, które infor­mu­ją o tym, na jakich poziomach są poszczególne zagadnienia.

Niek­tóre tem­aty są przez­nac­zone dla osób o różnych poziomach np. B1, B2, C1 — ułatwie­niem jest to, że nie tylko w spisie treś­ci ale również w książce oznaczenia są przy poszczegól­nych zada­ni­ach, dzię­ki czemu znamy poziom trud­noś­ci — niek­tóre zada­nia może­my ominąć, by wró­cić do nich dopiero wtedy, kiedy nasz poziom zna­jo­moś­ci języ­ka będzie wyższy. Skąd będziesz wiedzieć jaki jest Twój aktu­al­ny poziom? Na początku książ­ki zna­jdziesz testy, które pomogą Ci go określić.

Nie same regułki, a praktyka! 

Każdy rozdzi­ał jest dokład­nie omówiony i podawane są liczne przykłady. Dzię­ki temu nie uczysz się tylko regułek, lecz ćwiczysz i prak­tyku­jesz. Na powyższym zdję­ciu możesz zobaczyć przykład — omówie­nie i porów­nanie cza­sów past sim­ple i past continuous.

Zadania z poziomami trudności

Do każdego rozdzi­ału dołąc­zone są zada­nia, podzielone na poziomy trud­noś­ci. Dzię­ki temu możesz uczyć się zas­tosowa­nia gra­maty­ki w prak­tyce, co jest bard­zo ważne! Pamię­taj, same reguł­ki i nau­ka “na pamięć” na niewiele się zda, jeśli nie będzie przy tym ćwiczeń.

Gramatykę miej pod ręką!

Książkę Wiel­ka gra­maty­ka języ­ka ang­iel­skiego z ćwiczeni­a­mi — poziom A1-C2 mam cały czas pod ręką. Jeśli chcę sobie przy­pom­nieć cza­sy, wystar­czy, że ją otworzę, przeczy­tam zasady, zro­bię parę zadań i gotowe. Wiem, że im częś­ciej po nią sięgam, tym bardziej szli­fu­ję poziom języ­ka ang­iel­skiego — Tobie też pole­cam! Książkę możesz dostać na stron­ie jezykiobce.pl

  • Udostępnij