Kolejny rozdział — Agata Kołakowska

Posted on

A gdyby tak.. Kolejny rozdział był o Tobie?

Książ­ka Agaty Kołakowskiej Kole­jny rozdzi­ał, dotarła do mnie w intrygu­jącej formie. Było to tek­tur­owe pudełko z powyci­nany­mi wzorka­mi. Nie spodziewałam się, że w środ­ku będzie właśnie ta powieść! Podob­no, na twarzy miałam wyp­isane jeszcze więk­sze zdzi­wie­nie, kiedy zagląd­nęłam do środ­ka. A gdy­by tak.. kole­jny rozdzi­ał był o Tobie? Napis bard­zo mnie zain­try­gował. Początkowo myślałam, że ktoś robi sobie ze mnie żar­ty, pewnie czułam się tak samo jak Kali­na Kali­na Milews­ka i Maciej Tars­ki.. Ale zaczni­jmy od początku. Jak to jest otrzy­mać powieść, która z rozdzi­ału na rozdzi­ał coraz bardziej przy­pom­i­na Two­je życie?

 

Kolejny rozdział Agaty Kołakowskiej

Bohater­ka książ­ki to autor­ka krymi­nałów, Kali­na Milews­ka. Ponosi ona porażkę — jej ostat­nia książ­ka, którą wydała, okaza­ła się total­ną klapą. Dziew­czy­na cią­gle jest naciskana przez swo­jego redak­to­ra, nieste­ty nie potrafi pra­cow­ać po presją. Bohater­ka nie może znaleźć sobie miejs­ca, narze­ka na brak weny. Jest zdes­per­owana do tego stop­nia, że postanaw­ia na jak­iś czas opuś­cić rodz­inę i wyjechać do pen­sjonatu, żeby zebrać siły i skupić się na pra­cy. Zagłębi­a­jąc się w powieść, równocześnie poz­na­je­my życie bohater­ki z jej per­spek­ty­wy jak i z punk­tu widzenia jej rodziny, czyli męża i nas­to­let­niej cór­ki, którzy mają dość sławy i ciągłego braku cza­su Kaliny.

 

 

Anonimowy pisarz

W książce wys­tępu­je, jeszcze jed­na postać, która odgry­wa ważną rolę w życiu Kaliny — jej redak­tor, Maciej Tars­ki. Prag­nie on, żeby pis­ar­ka “wró­ciła na dobrą drogę”, nabrała weny i ukończyła kole­jne dzieło. Szu­ka strate­gii i nowych pomysłów, żeby odniosła ona sukces, cią­gle męczy ją tele­fon­a­mi. Redak­tor zaczy­na dostawać frag­men­ty powieś­ci od anon­i­mowego pis­arza. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że życie bohat­era tek­stów jest łudzą­co podob­ne do życia Macie­ja. Okazu­je się, że wraz z kole­jny­mi rozdzi­ała­mi, wychodzą na jaw intymne szczegóły z jego życia. Na początku wyda­je mu się, że to przy­pad­kowe zbie­gi okolicznoś­ci, w końcu jed­nak sprawa sta­je się poważ­na. Redak­tor zda­je sobie sprawę z tego, że jest obser­wowany a oso­ba, która pisze kole­jne rozdzi­ały, zna zbyt wiele fak­tów z jego życia. Tym­cza­sem Kali­na zaczy­na dostawać frag­men­ty o pis­arce Karinie. Skąd pis­arz zna tak wiele fak­tów z ich życia? W jaki sposób pozbyć się stalk­era? Dlaczego aku­rat oni padli jego ofiarą?

 

Podejrzanym może być każdy!

Autor­ka jest dla mnie mis­trzynią w pisa­niu powieś­ci z krymi­nal­ną otoczką. Potrafi zain­try­gować i spraw­ia, że czytel­nik nie może oder­wać się od książ­ki. Co więcej, do ostat­niej strony nie wiemy kto tak naprawdę przysyła bohaterom rozdzi­ały. Autor­ka łączy wąt­ki i his­to­rie bohaterów w taki sposób, że pode­jrzanym może być dosłown­ie każdy! To najlep­sza książ­ka, jaką przeczy­tałam w ostat­nim cza­sie. Sięg­ni­j­cie po nią i przeżyj­cie włas­ną krymi­nal­ną przygodę.

 

http://www.proszynski.pl