Podarunek — Cecelia Ahern

Posted on

książka Podarunek
 

Książki Cecelii Ahern ciągle zaskakują

Kiedy widzę, że w księ­gar­ni­ach pojaw­ia­ją się kole­jne dzieła Cecelie Ahern, nie mogę prze­jść obok nich obo­jęt­nie. Czy­tałam już m.in. Miłość i kłamst­wa, Pamięt­nik z przyszłoś­ci, Love Rosie. Mimo, że wszys­tkie z tych książek napisane są przez jed­ną autorkę, bard­zo się różnią budową, tem­atyką, sposobem pisa­nia — aż trud­no uwierzyć, że pióro trzy­mała jed­na oso­ba. Jest jed­nak coś, co łączy te pozy­c­je — każ­da z nich uczy, zmusza do reflek­sji i na dłu­go pozosta­je w pamięci.

 

Każdy ma swoje priorytety

Lou, główny bohater książ­ki Podarunek, jest pra­co­ho­likiem. Liczą się dla niego pieniądze i uznanie, rodz­i­na nieustan­nie schodzi na dal­szy plan. Kole­jne dni jego życia mija­ją na ciągłej walce o pozy­cję w pra­cy i rywal­iza­cji, mężczyz­na nie ma cza­su dla swoich dzieci, cią­gle zawodzi blis­kich, nie pojaw­ia się na rodzin­nych spotka­ni­ach. Jego żona nie czu­je wspar­cia z jego strony, ze smutkiem musi uspraw­iedli­wiać męża, który cią­gle ma mnóst­wo pra­cy, zosta­je po godz­i­nach i właś­ci­wie rzad­ko bywa w domu. Dla niego szczęś­ciem jest pokony­wanie kole­jnych szczebli kari­ery, pię­cie się na szczyt.. Ale czy na pewno to daje mu radość? Czy Lou kiedykol­wiek zatrzy­mał się na chwilę i zas­tanow­ił, czego tak naprawdę chci­ał­by od życia i jakie wartoś­ci powin­ny stanow­ić pri­o­ry­tet w jego życiu? Nie. On nie ma cza­su na myśle­nie, mimo wzras­ta­jącej iry­tacji, cią­gle pracu­je, czu­je że może osiągnąć więcej, nie widzi, że jego życie ucieka przez palce i niedłu­go może całkowicie stracić nad nim kontrolę.

 

Spotkanie z nieznajomym

Pewnego dnia Lou spo­ty­ka na swo­jej drodze bez­dom­nego o imie­niu Gabe, który wywraca jego świat do góry noga­mi. Dzię­ki niemu zaczy­na on dostrze­gać rzeczy, które do tej pory bagatelizował. Niez­na­jomy otwiera mu oczy i pozwala spo­jrzeć na życie Lou z zupełnie innej per­spek­ty­wy. W jaki sposób Gabe tak moc­no nim wstrząśnie i jakie będą tego kon­sek­wenc­je? Zachę­cam do przeczy­ta­nia książ­ki Podarunek — w niej zna­jdziecie odpowiedź. Zapew­ni­am, że pochłonie Was do tego stop­nia, że nie będziecie się mogli od niej oderwać.

 

Spójrz na swoje życie z punktu widzenia obserwatora

Cenię sobie dzieła Cecelii Ahern, ponieważ nie są to zwycza­je opowieś­ci, które po przeczy­ta­niu odkładamy na półkę i zapom­i­namy o czym były. Książ­ki tej autor­ki niosą za sobą przesłanie. Mimo, że treść jest naprawdę lek­ka i przy­jem­na do czy­ta­nia, zmusza do reflek­sji i zas­tanowienia się nad swoim życiem i wartoś­ci­a­mi. Pozwala spo­jrzeć na siebie z punk­tu widzenia obser­wa­to­ra, budzi pyta­nia: Jakie są moje wartoś­ci? Czy moje życie nie przepły­wa mi przez palce? Czy doce­ni­am to, co robią dla mnie blis­cy? Czy naprawdę jestem szczęśli­wa? W jaki sposób autor­ka tego dokonu­je i jakie zabie­gi psy­cho­log­iczne sto­su­je? Sięg­nij po książkę Podarunek, a wszys­tkiego się dowiesz. Pole­cam ją każde­mu, bez wyjątku, tak jak każdą inną pozy­cję tej autor­ki. Czas poświę­cony na jej przeczy­tanie, na pewno nie będzie stracony.

 

https://muza.com.pl