Rozpraw się ze swoją wewnętrzną jędzą — Amy Ahlers&Christine Arylo

Posted on

brak pewności siebie
 

Rozpraw się w wewnętrzną jędzą, pokochaj siebie!

W jaki sposób wal­czyć ze swoi­mi wewnętrzny­mi demon­a­mi? Co zro­bić, żeby w końcu zacząć słuchać gło­su mądroś­ci, zau­fać sobie i przes­tać się niszczyć? Książ­ka Rozpraw się ze swo­ją wewnętrzną jędzą pomoże Ci odpowiedzieć na te pyta­nia i spo­jrzeć na siebie z zupełnie innej per­spek­ty­wy. Przeżyj tą niezwykłą podróż w głąb siebie, odkryj swo­je słabe i moc­ne strony, pokochaj siebie!

 

Poznaj wewnętrzne krytyczki

Pokonu­jąc kole­jne strony książ­ki czułam się, jak­bym miała włas­nego tren­era oso­bis­tego, który dokład­nie wie jakie myśli krążą w mojej głowie. Rozkła­da wszys­tkie negaty­wne myśli na czyn­ni­ki pier­wsze, poma­ga znaleźć ich źródło i rozpraw­ić się z nimi raz na zawsze. Udziela rad, w jaki sposób wal­czyć ze słaboś­ci­a­mi i zamieni­ać wady w zale­ty. Autor­ki Chris­tine Ary­lo i Amy Ahers poma­ga­ją wyjść kobi­etom poza własne ograniczenia i odnaleźć szczęś­cie. Dzię­ki ich poradom moż­na zagląd­nąć w głąb siebie, poz­nać i naw­iązać relację z wewnętrzny­mi kry­ty­czka­mi, które są w każdej z nas. Kiedy już nabierzesz pewnoś­ci siebie nie tylko w myśle­niu ale i dzi­ała­niu, zaczniesz świadomie dokony­wać wyborów i poko­chasz osobę, którą każdego dnia widzisz w lus­trze. Wyda­je Ci się, że to kole­jny cud­owny porad­nik, który wiele obiecu­je a nic nie wnosi do Two­jego życia? Możesz być bard­zo zaskoczona.

 

Rozłóż problem na czynniki pierwsze

To nie jest książ­ka jedynie dla kobi­et, którym brak pewnoś­ci siebie i samoak­cep­tacji. To również propozy­c­ja dla sil­nych kobi­et  z wielo­ma osiąg­nię­ci­a­mi na swoim kon­cie, cią­gle idą­cych do przo­du. Dzię­ki tej książce mogą one dostrzec u siebie cechy czy dzi­ała­nia, które uniemożli­wia­ją im osiąg­nię­cie niek­tórych wyz­nac­zonych celów czy spowal­ni­a­ją­cych ten pro­ces. Jesteś kobi­etą sukce­su? Zdarzyło Ci się, że kom­plet­nie nie masz dla siebie cza­su? A może prob­lem jest w tym, że za bard­zo poświę­casz się innym a zupełnie braku­je Ci cza­su dla siebie? Masz bard­zo napię­ty grafik, wykonu­jesz mnóst­wo zadań, skreślasz z listy te, które są już wyko­nane. Tylko, czy nie jesteś przy­pad­kiem typem oso­by, która po pros­tu musi coś robić i wykonu­je kole­jne zada­nia, nie myśląc, czy naprawdę mają one sens i przynoszą rezul­taty? A może chcesz iść dalej, osiągnąć kole­jny etap, ale wewnętrz­na kry­ty­cz­ka pod­powia­da Ci, że to jeszcze nieod­powied­ni moment, że się nie nada­jesz, nie masz na tyle siły i odwa­gi? Może wywołu­je brak pewnoś­ci siebie i rezy­gnację? Nie pozwól na to!

 

Analizuj, wyciągaj wnioski, działaj!

Dzię­ki pomo­cy autorek rozpraw­isz się z wewnętrzny­mi kry­ty­czka­mi a nawet naw­iążesz z nimi relację i zna­jdziesz dla nich całkiem nową rolę, niż odgry­wały do tej pory. To tylko niek­tóre kwest­ie, które autor­ki porusza­ją w książce. Każdy prob­lem rozkłada­ją na czyn­ni­ki i pier­wsze, prowadzą Cię krok po kroku, poma­ga­ją Ci osiągnąć wewnętrzną równowagę. Anal­izuj wycią­gaj wnios­ki, działaj!

 

https://muza.com.pl