Pamiętnik z przyszłości — Cecelia Ahern

Posted on
Pamiętnik z przyszłości

Pamiętnik z przyszłości

     Pamiętnik z przyszłości opowiada o losach Tamary, rozpieszczonej dziewczyny, która ma wszystko czego zapragnie. Bogaty ojciec spełnia jej zachcianki i robi wszystko, żeby jego córka była szczęśliwa. Ona nie dostrzega starań taty, chce ciągle więcej i więcej a jeśli nie dostaje tego, czego sobie zażyczy, obraża się, wychodzi i trzaska drzwiami. Nie potrafi powiedzieć dobrego słowa, podziękować, uważa, że wszystko jej się należy.

     Pewnego dnia, po jed­nej z kłót­ni, Tama­ra zna­j­du­je ojca leżącego na podłodze. Nie żyje. Okazu­je się, że popełnił samobójst­wo. Dziew­czy­na jest wściekła na ojca, nie wierzy, że mógł tak po pros­tu zostaw­ić ją i mamę. Nie wie, że miał prob­le­my finan­sowe i dłu­gi, bo nigdy się tym nie intere­sowała, cią­gle tylko wyma­gała. Dopiero po pewnym cza­sie oga­r­ni­a­ją ją wyrzu­ty sum­ienia i zaczy­na zdawać sobie sprawę z tego, że nie doce­ni­ała starań ojca. Im więcej rozmyśla nad tym zdarze­niem, tym bardziej wpędza się w poczu­cie winy.

     Nieste­ty, po śmier­ci ojca, dom został zaję­ty przez bank. Tama­ra z matką są zmus­zone, żeby się przeprowadz­ić. Trafi­a­ją na wieś, do domu krewnych. Ros­aleen i Arthur dba­ją, żeby czuły się u nich dobrze i niczego im nie brakowało. Nieoczeki­wanie mama Tamary zaczy­na tracić kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią, cały czas jest sen­na.. Ros­aleen twierdzi, że ma depresję i musi dużo odpoczy­wać, nie chce jej wypuszczać z poko­ju i robi wszys­tko, żeby mat­ka z córką nie roz­maw­iały ze sobą na osob­noś­ci. Tama­ra nie wie co się dzieje i w jaki sposób może pomóc mamie a to dopiero początek splotów wydarzeń, które odwrócą jej życie do góry nogami.

     Jedyną rozry­wką Tamary są odwiedziny u siostry Ignacjusz i spotka­nia z Mar­cusem z “bib­liote­ki na kółkach”. Dziew­czy­na zna­j­du­je w jego zbio­rach pamięt­nik w którym każdego dnia pojaw­ia się wpis z jutrze­jszą datą, pisany jej charak­terem pis­ma.. dziew­czy­na na początku jest prz­er­ażona ale wkrótce zda­je sobie sprawę z tego, że dzię­ki niemu może odrobinę zmienić przyszłość i zapo­biec niek­tórym wydarzeniom, które mają nastąpić w kole­jnych dni­ach. Czy dziew­czy­na wyko­rzys­ta tajem­niczy pamięt­nik, żeby przy­wró­cić spokój w rodzinie?

     Z przy­jem­noś­cią sięgam po książ­ki Cecelii Ahern, autor­ka ma “lekkie pióro”, pisze w taki sposób, że moż­na całkowicie zatracić się w świecie wyobraźni, wczuć się w role bohaterów i przeży­wać przy­gody wraz z nimi. Miałam okazję zapoz­nać się m.in z książką Love, Rosie jej autorstwa, którą pewnie kiedyś przeczy­tam jeszcze raz. W Pamięt­niku z przyszłoś­ci niczego nie da się przewidzieć. Książ­ka od początku niesie za sobą tajem­nice, intrygu­je, nie pozwala oder­wać się od czy­ta­nia. Wraz z pokony­waniem kole­jnych stron coraz bardziej zagłębi­amy się w sekre­ty rodzinne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się za chwilę, każdy rozdzi­ał zaskaku­je na nowo. Pamięt­nik z przyszłoś­ci uczy, że warto się roze­jrzeć i docenić to, co mamy. Być może ktoś w naszym otocze­niu stara się, poma­ga nam a my tego nie dostrzegamy? Zakończe­nie jest bard­zo zaskaku­jące, ale nie będę Wam zdradzać szczegółów. Przeczy­ta­j­cie sami, na pewno się nie zawiedziecie.

 

https://www.facebook.com/wydawnictwoakurat/