Nauka języka — łącz przyjemne z pożytecznym!

Posted on

nauka języka
 

     Nauka języka — kolejny magazyn Deutsch aktuell! Już sama okładka kusi, żeby zaglądnąć do środka i zagłębić się w artykuł na temat Drezna. Uważam, że to trafny temat na okładkę, zainteresował mnie do tego stopnia, że kiedy tylko dwumiesięcznik trafił w moje ręce, od razu powędrowałam wzrokiem na Dresden  — auferstanden aus Ruinen.

 

nauka języka
 

     Zobacz­cie na tem­atykę artykułów, każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie! Mój ulu­biony dzi­ał w mag­a­zynie to podróże. Zna­j­du­ję tam infor­ma­c­je na tem­at najpiękniejszych zakątków świa­ta, aż chci­ałabym tam pojechać.

 
nauka języka
 

    Jak dłu­go śpisz? Czy budzisz się wypoczę­ty? A może całą noc przekrę­casz się z boku na bok? W Deutsch aktuell zna­jdziecie ciekawy frag­ment na tem­at snu. Być może zain­tere­su­je Was, w którym kra­ju ludzie syp­i­a­ją najdłużej.

 
nauka języka

 

     Zachę­cam również do zapoz­na­nia się z nowoś­ci­a­mi , jeśli chodzi o książ­ki i CD. Już nie raz, znalazłam w tej rubryce coś dla siebie, propozy­cję do czytania.

 

nauka języka
 

     Jesteś­cie ciekawi, jakie Świę­ta są obchod­zone w Niem­czech w najbliższym cza­sie? W takim razie, na pewno Cię zain­tere­su­je kalen­dar­i­um, na lip­iec-sier­pień. W te wakac­je miały miejsce m.in Świa­towe Dni Młodzieży oraz let­nie igrzys­ka olimpijskie.

 
nauka języka

 

     Nau­ka języ­ka? Się­ga­jąc po kole­jne numery Deutsch aktuell, dochodzę do wniosku, że nie musi być trud­na. Wystar­czy wybrać odpowied­nią dla siebie metodę nau­ki. Cza­sem bard­zo chcesz się uczyć, kupu­jesz podręczni­ki, uczysz się słówek na pamięć, ale Twój zapał szy­bko mija, zniechę­casz się, prz­ery­wasz naukę.. a później zaczy­nasz od nowa. Znasz to? Cią­gle zaczy­nasz naukę od początku? W takim razie, zas­tanów się, co jest tego przy­czyną, być może właśnie niewłaś­ci­wa meto­da, która Cię po pros­tu nudzi i nie przynosi efek­tów, bo pod­czas nau­ki po pros­tu odpły­wasz daleko myśla­mi i nie zapamię­tu­jesz nic konkret­nego. Z Deutsch aktuell uczysz się, jed­nocześnie nie czu­jąc monot­o­nii, ponieważ oprócz tego, że zakres Two­jego słown­ict­wa się pow­ięk­sza, zapoz­na­jesz się z ciekawy­mi infor­ma­c­ja­mi. To spraw­ia, że chcesz czy­tać coraz więcej a także zaczy­nać dostrze­gać, że rozu­miesz coraz więcej z czy­tanego tek­stu.. a prze­cież o to tutaj chodzi! Dzię­ki Deutsch aktuell łączysz przy­jemne z pożytecznym.

 

nauka języka
 

     Ciekawa jestem czy już sięgnęłaś po swój egzem­plarz mag­a­zynu i jakie są Two­je odczu­cia. Ja z niecier­pli­woś­cią czekam na kole­jny mag­a­zyn i nowe artykuły. Zostaw komen­tarz z Two­ją metodą nau­ki a jeśli zapoz­nałaś się już z Deutsch aktuell, napisz, jakie są Two­je odczu­cia i jakie artykuły najbardziej Cię interesują.

 
http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html