Jaką metodą uczyć się angielskiego? English Matters

Posted on
Jaką metodą uczyć się angielskiego

WP_20160703_003
 

    Jaką metodą uczyć się angielskiego? Jeśli śledzicie moje wpisy, magazyn English Matters jest Wam dobrze znany. W każdym z nich znajdują się artykuły, dzięki którym możesz uczyć się języka angielskiego a przy tym zapoznawać się z ciekawostkami na temat ludzi i stylu życia, kultur czy podróży.

 
WP_20160703_006
 

     Dzię­ki zadan­iom i wskazówkom z zakre­su gra­maty­ki, mag­a­zyn umożli­wia również szyb­sze przys­wo­je­nie zasad a co za tym idzie, uczy płyn­niej posługi­wać się językiem w mowie i piśmie. Wiele osób narze­ka na gra­matykę i trud­noś­ci z nią związane.. zapoz­na­jąc się z kole­jny­mi stron­a­mi Eng­lish Mat­ters, uczymy się tych zasad, nie wiedząc kiedy!

 
WP_20160703_009
 

     Jaką metodą uczyć się ang­iel­skiego? Częs­to pomi­jam reklamy w mag­a­zy­nach, ot tak. W przy­pad­ku Eng­lish Mat­ters tego nie robię, wręcz prze­ci­wnie, dokład­nie zapoz­na­je się z pro­ponowany­mi przez redakcję pro­duk­ta­mi. Dlaczego? Są odpowied­nio dobrane, pod kon­tem przyspieszenia nau­ki języków. Znalazłam wśród nich wiele książek i ćwiczeń, które mogą pomóc mi w przyswa­ja­niu wiedzy. Przykła­dem może być Alic­ja w krainie czarów z językiem ang­iel­skim. Łączymy przy­jemne z pożytecznym, uczymy się, kreu­je­my wyobraźnię i odry­wamy myśli od szarej codzi­en­noś­ci, przenosząc się w świat wyobraźni.

 
Jaką metodą uczyć się angielskiego?
 

     Macie swo­je ulu­bione piosen­ki z muzy­ki fil­mowej? Ja mam, ale z chę­cią zapoz­nałam się z propozy­c­ja­mi zawarty­mi w artykule The sound of movies. Moż­na tutaj znaleźć ciekawe pereł­ki. Ja przy­pom­ni­ałam sobie kil­ka utworów, których nie słysza­łam już bard­zo długo.

 
Jaką metodą uczyć się angielskiego
 

     Eng­lish is sexy? Opowiedź na to pytanie zna­jdziecie w jed­nym z artykułów z nr 59/2016. Się­ganie po mag­a­zyny Eng­lish Mat­ters uza­leż­nia, chci­ałam sięgnąć po jeden, zobaczyć czego moż­na się z niego nauczyć i w jaki sposób.. a ter­az kole­jne wędru­ją na moją półkę. To nie jest tak, że jak pojaw­ia­ją się nowoś­ci, zapom­i­nam o wcześniejszych numer­ach i już do nich nie wracam. Dobrze jest co jak­iś czas wró­cić do dawnych artykułów i przeczy­tać je ponown­ie i przy­pom­nieć sobie słówka. Kto jeszcze nie wypróbował tej metody nau­ki, zachęcam!

 
Jaką metodą uczyć się angielskiego?
 
http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html