Trudny mężczyzna — Anna Bednarska

Posted on
Trudny mężczyzna

Trudny mężczyzna

     Wszyscy z cieka­woś­cią słucha­ją jak Olga z “Magii życia” opowia­da o swo­jej pra­cy. Nie częs­to zdarza się spotkać kogoś, kto anal­izu­je czy­jeś sny i udziela porad na tem­at “savoir-vivre”. Dla tej dziew­czyny, nieste­ty nie jest to wymar­zone zaję­cie i pod­chodzi do niego z “przym­róże­niem oka”. Moż­na by pomyśleć, że Olga ma wszys­tko, chłopa­ka Adama, który rozpoczy­na swo­ją kari­erę po napisa­niu powieś­ci, przy­ja­ciela Rafała, przy­jaciół­ki Majkę i Elizę, wiedzie szczęśli­we życie..

     Z per­spek­ty­wy obser­wa­to­ra wyda­je się, że bohater­ka prowadzi ide­alne życie, a jak jest naprawdę? Ola tak naprawdę nie czu­je się szczęśli­wa, cho­ci­aż nie zwierza się z tego przy­jaciółkom i pokazu­je zupełnie inny obraz siebie i swo­jego życia, niż jest naprawę. Adama cią­gle nie ma w domu, wyjeżdża, ma swo­je plany do których do Olga musi się dos­tosować. Jej przy­jaciół­ki zaz­droszczą dziew­czynie ide­al­nego związku, marzą o takiej relacji jaka jest między Olą i Adamem, nato­mi­ast ona sama ma mieszane odczu­cia. Myśli: “powin­nam być szczęśli­wa, nie każ­da dziew­czy­na ma takie szczęś­cie jak ja, by trafić na , świet­nego szarmanck­iego i przys­to­jnego part­nera z pasją” a z drugiej strony czu­je, że nie odpowia­da jej życie u jego boku. Sama chci­ała­by napisać książkę, ale swo­je plany i marzenia odkła­da na bok, żeby wspier­ać Adama w real­iza­cji jego celów. W życiu jej part­nera jest niewiele miejs­ca dla niej samej, ona nie czu­je się kochana, cho­ci­aż chce wierzyć, że tak właśnie jest. W końcu, w życiu Oli pojaw­ia się ktoś nowy, tajem­niczy chłopak, o którym nie może przes­tać myśleć. Przy każdej roz­mowie czu­je, że coś ją do niego przy­cią­ga.. a jed­nocześnie wie, że nie może zep­suć swoich relacji z Adamem, które już odbu­dowała, po tym jak dop­uś­cił się zdrady. Jak skończy się his­to­ria Olgi? Co wydarzy się pomiędzy bohat­era­mi? Jakim człowiekiem tak naprawdę jest Adam, czy dziew­czy­na doceni jego stara­nia? Zachę­cam do przeczy­ta­nia, lek­tu­ra pochła­nia czytel­ni­ka na długie godziny.

     Książ­ka Trud­ny mężczyz­na jest napisana lekko, czy­ta się przy­jem­nie i z zapartym tchem oczeku­je się na kole­jne wydarzenia. Anna Bad­nars­ka pokazu­je nam, że w pewnym sytu­ac­jach, trze­ba zdjąć “klap­ki z oczu”, roze­jrzeć się, poszukać innego, alter­naty­wnego rozwiąza­nia. Cza­sem pod­ję­cie ryzy­ka może okazać się dobrym wyborem, trze­ba szukać włas­nego szczęś­cia i nie zamykać się na zmi­any, które mogą wprowadz­ić coś pozy­ty­wnego do naszego życia.

 

http://muza.com.pl/