Jak szybko opanować język niemiecki?

Posted on

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Dzisiaj szybki przegląd magazyny Deutsch aktuell 76/2016. Macie już swój egzemplarz? U mnie już od dawna leżał na półce i czekał aż po niego sięgnę. Kusiło mnie niesamowicie, ale najpierw musiałam zmierzyć się z pisaniem pracy, a dopiero później spokojnie zapoznać się z tym numerem.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

      Na początku każdego egzem­plarza, zna­j­du­je się spis treś­ci, bard­zo czytel­ny i bard­zo intu­icyjny. Jeśli śledzi­cie moje wpisy, na pewno już to zauważyliś­cie. Jaki artykuł najbardziej mnie zain­tere­sował tym razem? Zaraz się tego dowiecie.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Na początek pokażę Wam frag­ment kalen­darza na lip­iec 2016. Może­my z niego odczy­tać ważne wydarzenia, przewidy­wane w najbliższym cza­sie w Niem­czech. Tym razem zaz­nac­zony został m.in. Świa­towy Dzień Wol­noś­ci Prasy oraz finał Pucharu Niemiec. Zwró­cono także uwagę, na nad­chodzą­cy Świa­towy Dzień Ochrony Środowiska, Świa­towy Dzień Krwio­daw­cy, pozostanie Zjed­noc­zonego Królest­wa w UE oraz bitwę nad Sommą.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Jak zwyk­le, Deutsch aktuell oprócz porusza­nia poważnych tem­atów i przed­staw­ia­nia ciekawych infor­ma­cji, zna­j­du­je również miejsce na naukę przez humor i zabawę, jak moż­na zauważyć na powyższej ilustracji.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Dla fanów wszelkiego rodza­ju sportów, na pewno ciekawy okaże się artykuł zaty­tułowany: Jan Fro­de­no — der Iron­man von Hawaii. Czy oso­ba na zdję­ciu jest Wam znana? Wiecie, jaki sport trenu­je? Jeśli nie, zachę­cam do przeczy­ta­nia i poz­na­nia kilku fak­tów na jego temat.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

      Powyżej zamieś­ciłam kil­ka przykład­owych słówek w języku niemieckim. Doty­czą one artykułu, o którym wspom­ni­ałam powyżej: Jan Fro­de­no — der Iron­man von Hawaii. Poma­ga­ją one w pełni zrozu­mieć czy­tany tekst.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     A ter­az tem­at, który najbardziej zwró­cił moją uwagę. Czy słyszeliś­cie o wydarze­niu, jakim jest Dzień Hes­ji? Wys­tawy, przed­staw­ienia teatralne, to jedne z wielu atrakcji, jakie moż­na zaob­ser­wować pod­czas imprezy. Świę­to obchod­zone jest co roku, w artykule moż­na przeczy­tać na tem­at jego prze­biegu i niespodziankach, które czeka­ją na uczest­ników wydarzenia.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

      Tym razem coś dla Panów, jeśli macie brodę, zachę­cam do przeczy­ta­nia artykułu! A może to Panie chci­ały­by zapoz­nać się z tem­atem i doradz­ić lub odradz­ić swoim part­nerom zapuszczanie brody? 😉

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Jak w każdym numerze, także tym razem dosta­je­my liczne pod­powiedzi na tem­at książek z jakich moż­na efek­ty­wnie uczyć się niemieck­iego. Czy niemiec­ki z krymi­nałem może być.. zabójc­zo wcią­ga­ją­cy? Jestem pew­na, że tak! Nau­ka na pewno stała­by się ciekawsza.

 

Jak szybko opanować język niemiecki
 

     Jak szy­bko opanować język niemiec­ki? Z Deutsch aktuell to łatwe. Jest możli­wość prenu­mer­aty mag­a­zynu, wtedy jego cena jest zde­cy­dowanie niższa. Staram Wam się przy­bliżać tem­aty jakie są w nim poruszane oraz przed­staw­ić, jak wyglą­da nau­ka z Deutsch aktuell. Mam nadzieję, że dzię­ki temu łatwiej pode­jmiecie decyz­je, czy jest to sposób na naukę dla Was. U mnie ta meto­da się sprawdza i z niecier­pli­woś­cią czekam na kole­jne numery.

 

WP_20160205_059