Rozważna czy romantyczna — Anna Karpińska

Posted on

Rozważna czy romantyczna

 

     Natalia to kobi­eta, dla której los nie był łaskawy. Została zdrad­zona przez bliską osobę, straciła pracę, musi­ała zamieszkać w domu, który zde­cy­dowanie wyma­gał remon­tu a do tego dowiedzi­ała się, że jest w ciąży. Mimo wszys­tko nie pod­dała się, wal­czyła, budowała od początku wszys­tko to co straciła, real­i­zowała plany krok po kroku, wytr­wale szła do celu. W końcu, po licznych niepowodzeni­ach i zakrę­tach życiowych miała nadzieję, że naresz­cie ułoży sobie życie, wychowa syn­ka i będzie w spoko­ju pra­cow­ać w wydawnictwie. Pewnego dnia, ma miejsce nieoczeki­wane zdarze­nie, Natalia szykowała się do spotka­nia z Brunem a w tele­fonie usłysza­ła głos Andrze­ja, również ważnego w jej życiu mężczyzny. Chwilę później dowiedzi­ała się, że niedaleko jej domu doszło do niebez­piecznego wypad­ku w którym zginął kierow­ca sportowego samo­chodu. Czy któryś z mężczyzn jest ofiarą?

    Książ­ka Rozważ­na czy roman­ty­cz­na, to opowieść o dąże­niu do szczęś­cia i real­iza­cji celów. Bohater­ka mimo niepowodzeń nie pod­da­je się. Nie chce przyj­mować pomo­cy ze strony innych, stara się radz­ić sobie sama, wychowywać Krzysia i na nowo ułożyć sobie życie. Podo­ba mi się pomysł Anny Karpińskiej na włącze­nie do his­torii książ­ki Chorwac­ka przys­tań. Autor­ka wydała książkę o tym tytule i właśnie w książce Rozważ­na czy roman­ty­cz­na, bohater­ka zna­j­du­ję te książkę w półce i okazu­je się, że to rękopis jej mamy, który Natalia postanaw­ia wydać.

     Patrząc na tytuł książ­ki: Rozważ­na czy roman­ty­cz­na i na okład­kę, byłam przeko­nana, że będzie to jed­no z kole­jnych roman­sid­eł, które później odłożę na półkę i pewnie tak szy­bko do niego nie wrócę. Bard­zo się pomyliłam. Anna Karpińs­ka napisała his­torię, która porusza codzi­enne prob­le­my, z który­mi może się spotkać każdy z nas, uczy wytr­wałoś­ci oraz tego, że warto dążyć do celów i real­iza­cji marzeń. Każdy z nas ma pra­wo do szczęś­cia, cho­ci­aż nie zawsze los nam sprzy­ja, trze­ba być cier­pli­wym i pode­j­mować walkę. Książkę czy­ta się przy­jem­nie i szy­bko a jej treść na dłu­go pozosta­je w naszej pamięci.

 
http://www.proszynski.pl/