Pokolenia powrót do domu — Katarzyna Droga

Posted on

Pokolenia powrót do domu

 

    Jeśli sięg­niesz po książkę Pokole­nia powrót do domu Katarzyny Dro­gi, możesz utknąć w świecie wyobraźni na długie godziny, poz­nać his­torię rodziny Zajew­iczów i opowieś­ci pokoleń.

     Opowieść zaczy­na się w lat­ach 60-tych. Jan­ka i Leszek bard­zo chcą mieć dziecko, w końcu na świat przyszła dłu­go oczeki­wana córecz­ka. Kiedy Kasia dorosła, po lat­ach spisała his­torię rodzin Borengów  oraz  Zajew­iczów. Są to bar­wne, zaskaku­jące opowieś­ci oparte na prawdzi­wych wydarzeni­ach. Opisane są tutaj nie tylko stare i nowe przy­jaźnie, rodzinne epi­zody, cza­sem pełne humoru, cza­sem nos­tal­giczne. Autor­ka książ­ki nie tylko pisze o zmi­anach jakie zachodzą na przestrzeni lat w rodzinie, ale także opowia­da jak zmienia się pol­s­ka i co się dzieje w poli­tyce w kra­ju. Jest to opowieść na prawdzi­wych his­to­ri­ach, inspirowana losa­mi rodziny autor­ki. Ujęte są tutaj mądroś­ci przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie, dra­maty i radoś­ci, spory, kłót­nie, zdrady. Autor­ka pokazu­je również, że moż­na cieszyć się z małych rzeczy. Do szczęś­cia wcale nie trze­ba tak wiele. Radość moż­na poczuć na łonie przy­rody, wśród natu­ry, w gronie najbliższych. Każdy dzień przynosi nam coś nowego, co może na naszej twarzy wywołać uśmiech.

     W książce Pokole­nia powrót do domu, głów­na bohater­ka, Jan­ka musi zmierzyć się z nowy­mi wyzwa­ni­a­mi, opieku­je się dzieck­iem, zaj­mu­je się domem. Bohater­ka jest bard­zo otwarta i pomoc­na, jej przy­ja­ciele i rodz­i­na wiedzą, że zawsze mogą na nią liczyć. Jed­nocześnie, Jan­ka jest osobą impul­sy­wną, łat­wo popada­jącą w gniew. Ma twardy charak­ter, jest zarad­na, potrafi znaleźć wyjś­cie z każdej sytu­acji. Książ­ka napisana jest w sposób dynam­iczny, bohaterowie żyją pełnią życia. Autor­ka pisze bar­wnym językiem, książ­ka budzi emoc­je, uczu­cia, zmusza do refleksji.

http://editio.pl/