Farbowana blondynka — Danuta Noszczyńska

Posted on

Farbowana blondynka

 
      Tama­ra jest pewną siebie kobi­etą. Wie czego chce i osią­ga cele, które sobie wyz­naczyła. Wszys­tko w jej życiu jest dokład­nie zaplanowane, najpierw chce skupić się na kari­erze, później zacznie myśleć o zamążpójś­ciu. Jeśli chodzi o dzieci, Tamarze nie są one potrzeb­ne do szczęś­cia, ale jeśli jej przyszły part­ner będzie się upier­ał, zgodzi się na jedno.

     Kobi­eta pokonu­je kole­jne szczeble kari­ery, w pra­cy postrze­gana jest jako zim­na, oschła oso­ba. Ma auto­ry­tet i poważanie, sama budu­je sobie taki wiz­erunek. Zawsze chce pokazać się z jak najlep­szej strony, pra­ca jest dla niej bard­zo waż­na a może nawet najważniejsza. Jest jeszcze dru­ga strona Tamary, zagu­biona, w głębi duszy potrze­bu­ją­ca wspar­cia, miłoś­ci i sil­nego, męskiego ramienia. Na szczęś­cie Tama­ra ma 4 odd­ane przy­jaciół­ki, które zawsze służą jej pomocą. Może się im wygadać, stara­ją się jej pomóc i doradz­ić. Kobi­eta z klasą, powin­na wyglą­dać ele­gancko i pro­fesjon­al­nie. Dla bohater­s­ki książ­ki Far­bowana blon­dyn­ka Danu­ty Noszczyńskiej, wygląd zewnętrzny jest bard­zo ważny. Dziew­czy­na codzi­en­nie spędza długie godziny przed lus­trem, wyda­je mnóst­wo pieniędzy na zabie­gi kos­me­ty­czne, pow­ięk­sza usta i biust. Uważa, że pro­fesjon­al­ny wygląd pomoże jej osiągnąć cele, które sobie wyz­naczyła. Pewnego dnia Tama­ra dosta­je zaprosze­nie na spotkanie szkol­nych przy­jaciół, po lat­ach. Uda­je się na nie, zachowu­jąc klasę i ele­gancję. Chce wypaść jak najlepiej. Zaczy­na roz­maw­iać z mężczyzną, którego nie rozpoz­na­je z cza­sów szkol­nych. Ten okazu­je się być jej kolegą, który lata­mi był w niej zakochany. Robi on duże wraże­nie na Tamarze.. jed­nak coś jest nie tak. Dlaczego nie pro­ponu­je kole­jnego spotka­nia? Ma part­nerkę? A może już nie kocha Tamary? Co może zro­bić bohater­ka, żeby kole­ga ze szkol­nej ław­ki ponown­ie zwró­cił na nią uwagę?

     Książ­ka Danu­ty Noszczyńakiej Far­bowana blon­dyn­ka, to propozy­c­ja na cza­sie. Przed­staw­ia mod­el współczes­nej kobi­ety, która poszuku­je szczęś­cia, wyz­nacza sobie cele i dąży do ich real­iza­cji. Zapom­i­na o miłoś­ci i uczu­ci­ach, zmienia siebie, sta­je się całkiem inną osobą. Nie zwraca uwa­gi na innych, którzy wyglą­da­ją gorzej niż ona, nie ma w niej radoś­ci z życia i nie moż­na już w niej rozpoz­nać dawnej, nat­u­ral­nej Tamary, która czer­pała radość z każdego dnia. Książkę czy­ta się szy­bko, nie sposób się od niej oder­wać. Zachę­cam do lektury.

 

pobrane (1)