Psychologia dla bystrzaków” — psychika bez tajemnic!

Posted on
Psychologia dla bystrzaków
     “Psy­cholo­gia dla bystrza­ków” to książ­ka, która w łatwy, przys­tęp­ny sposób pozwala Ci poz­nać tajni­ki ludzkiego umysłu, zrozu­mieć emoc­je i zachowa­nia, zarówno własne jak i innych ludzi w Twoim otoczeniu.

 

     Dlaczego sięgnęłam po tę książkę? Od daw­na intere­su­ję się zagad­nieni­a­mi z dziedziny psy­chologii, zagłębi­am się w tem­atykę sposobów myślowych człowieka, mowy ciała i badań psy­cho­log­icznych. Jak­iś czas temu pisałam na tem­at “Ekonomii dla bystrza­ków” — książ­ki, która w łatwy sposób przed­staw­ia pro­cesy eko­nom­iczne. Spodobał mi się sposób przekazu infor­ma­cji przez autorów i postanow­iłam sięgnąć po “Psy­chologię dla bystrza­ków” z tej samej serii. Tym razem również się nie zaw­iodłam. Autorzy nie zawar­li w swo­jej książce jedynie “suchych fak­tów”. Postarali się, żeby była ona intere­su­ją­ca i przy­cią­gała uwagę czytel­ni­ka. Spraw­ili, że nawet oso­ba, która nie ma poję­cia o psy­chologii, z zain­tere­sowaniem przeczy­ta wybrane artykuły.. a to wszys­tko dzię­ki licznym, obra­zowym przykładom, wskazówkom i ciekawostkom.

 

     Co może­my znaleźć w książce? Przede wszys­tkim ważne odkrycia z dziedziny psy­chologii oraz wyjaśnienia doty­czące różnych rodza­jów i celów ter­apii, infor­ma­c­je o wza­jem­nym odd­zi­ały­wa­niu na siebie zdrowia psy­chicznego i fizy­cznego, omówie­nie kwestii społecznego wpły­wu na zachowa­nia indy­wid­u­alne i grupowe a także wskazów­ki poma­ga­jące zachować zdrowie psy­chiczne. Co ciekawe, w “Psy­chologii dla bystrza­ków” autorzy zamieś­cili przykład­owe testy i kwes­t­ionar­iusze psy­cho­log­iczne oraz metody zadawa­nia właś­ci­wych pytań we właś­ci­wych momen­tach. Zachę­cam do przeczy­ta­nia, szczegól­nie oso­by, które intere­su­ją się zagad­nieni­a­mi z zakre­su psy­chologii. Dzię­ki tej książce, moż­na nie tylko dowiedzieć się wiele na tem­at pra­cy umysłu, ale także poz­nać i zrozu­mieć siebie.

 

http://helion.pl/