Studentka — Tess Gerritsen

Posted on
okładka_książka-Studentka-Tess-Gerritsen
okładka książka Studentka - Tess Gerritsen

Młoda dziewczyna spada z balkonu apartamentowca. Wszystko wskazuje na to, że w zdarzenie nie były zaangażowane osoby trzecie. Frankie Loomis, detektyw bostońskiej policji, nie wierzy jednak, że było to samobójstwo. 

Obok dziew­czyny nie znaleziono tele­fonu komórkowego. Czyż­by ktoś zabrał go celowo z miejs­ca zdarzenia? Ten fakt nie daje spoko­ju Frankie. Detek­tyw postanaw­ia wziąć sprawy w swo­je ręce i znaleźć odpowiedź na nur­tu­jące ją pyta­nia. Czy Taryn Moore targnęła się na własne życie? Jaki mogła mieć powód mło­da dziew­czy­na, która właśnie miała rozpocząć stu­dia doktoranckie? 

Na kogo padną podejrzenia…

Pode­jrzenia pada­ją na byłego chłopa­ka Taryn, ponieważ to właśnie z nim kon­tak­towała się niedłu­go przez trag­icznym zdarze­niem. Wkrótce do pode­jrzanych dołącza przy­ja­ciel dziew­czyny, Cody. Chłopak był zakochany w Taryn, a ta, nie odwza­jem­ni­ała jego uczuć. Wkrótce wychodzi na jaw mrocz­na strona dziew­czyny… chorob­li­wa obses­ja, która mogła zru­jnować życie jej i innym. Co takiego wydarzyło się w życiu Taryn? Kto odpowia­da za jej śmierć? A może jed­nak to było samobójst­wo? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziecie w książce Tess Ger­it­sen Stu­den­t­ka.

Tess Gerritsen Studentka

Jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zona twór­c­zoś­cią Tess Ger­rit­sen. W ksi­ażce Stu­den­t­ka autor­ka zbu­dowała trzy­ma­jącą w napię­ciu his­torię, rzu­ca­jąc pode­jrzenia na różne oso­by pojaw­ia­jące się w życiu bohaterki. 

Razem z detek­tyw Frankie krok po kroku dążymy do rozwiąza­nia zagad­ki, która sta­je się coraz bardziej zag­mat­wana. Poz­na­je­my his­torię Taryn z różnych per­spek­tyw, zderza­ją się ze sobą punk­ty widzenia, nasuwa­ją nam się pode­jrzenia, które ostate­cznie prowadzą do rozwiąza­nia zagad­ki. Pod­czas ret­ro­spekcji wracamy do życia dziew­czyny. Może­my poz­nać jej myśli… tylko czy może­my zrozu­mieć zachowanie bohater­ki? To już pozostaw­iam Wam, czytelnikom. 

Sprawdź także: BEZ POŻEGNANIAHARLAN COBEN

Dzięku­ję wydawnictwu Albaros za możli­wość przeczy­ta­nia książki.

  • Udostępnij