Magazyn do nauki języka niemieckiego — Deutsch Aktuell 88/2018

Posted on
magazyn do nauki języka niemieckiego

magazyn do nauki języka niemieckiego

Mam przed sobą magazyn do nauki języka niemieckiego Deutsch Aktuell — egzemplarz archiwalny, a w nim ogromną dawkę wiedzy, inspiracji i nowości. Jeśli chcesz łączyć przyjemne z pożytecznym, uczyć się języka i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin, jesteś we właściwym miejscu.

Jak widać na okład­ce, w tym numerze nie zabraknie prac artysty­cznych, kolorów i tem­atu mediów społecznoś­ciowych. Na pewno zna­jdzie się coś dla osób, w których drzemie dusza artysty. Jeśli chcesz poćwiczyć kreaty­wność i poczy­tać na tem­at mal­owideł ści­en­nych, zagląd­nij do artykułu z okład­ki: Wan­de­malerei — die kon­tro­verse Kun­st.

magazyn do nauki języka niemieckiego

Co znajdziemy w tym numerze?

Mag­a­zyn do nau­ki języ­ka niemieck­iego Deutsch Aktuell to dobry wybór — możesz jed­nocześnie uczyć się słówek, ich zas­tosowa­nia w tekś­cie, gra­maty­ki, rozu­mienia tek­stu czy­tanego oraz rozu­mienia ze słuchu (więk­szość artykułów moż­na odsłuchać, ponieważ są dostęp­ne w for­ma­cie MP3). Spis treś­ci może­cie zobaczyć powyżej: ludzie, podróże, kon­wer­sac­je, kul­tura i wiele innych propozy­cji — każdy na pewno zna­jdzie coś dla siebie.

magazyn do nauki języka niemieckiego

Gramatyka nie musi być trudna!

Masz prob­lem z zapamię­ty­waniem końcówek, nie potrafisz odmieni­ać rzec­zown­ików przez przy­pad­ki i czu­jesz, że gra­maty­ka nie jest Two­ją moc­ną stroną? Jeśli reg­u­larnie będziesz zapoz­nawać się z przykłada­mi i przyswa­jać niewielką dawkę reguł gra­maty­cznych, to na pewno szy­bko zobaczysz efek­ty. Mag­a­zyn do nau­ki języ­ka niemieck­iego Deutsch Aktuell ma to do siebie, że nie przytłacza nas nad­mi­arem skom­p­likowanych zadań gra­maty­cznych. Sku­pi­amy się na rozu­mie­niu czy­tanego tek­stu — wtrące­nia doty­czące gra­maty­ki są tylko dodatkiem, jak się później okazu­je, bard­zo cennym!

magazyn do nauki języka niemieckiego

Pora na gotowanie!

Tak jak wspom­ni­ałam powyżej, tutaj każdy zna­jdzie coś dla siebie. Uwiel­bi­asz gotować lub chcesz się tego nauczyć? W Deutsch Aktuell zna­jdziesz przepis — może zgad­niesz na jaką potrawę? Każdy mag­a­zyn do nau­ki języ­ka niemieck­iego wydawnict­wa Col­or­ful Media zaw­iera artykuły opa­tr­zone słown­iczkiem — dzię­ki temu nie musisz szukać słówek w słown­ikach. Są podane tuż pod tek­stem, co ułatwia zrozu­mie­nie pod­czas czytania.

Jeśli tem­at Cię zain­tere­sował, sprawdź również: Deutsch Aktuell Wydanie spec­jalne — język niemiec­ki dla początku­ją­cych!