Matura z angielskiego — zdaj na piątkę z English Matters!

Posted on
matura z angielskiego - zdaj na piątkę z English Matters!

matura z angielskiego - zdaj na piątkę z English Matters!

Czeka Cię matura z angielskiego? Mam dla Ciebie dobrą informację! Pojawiło się wydanie specjalne English Matters: Matura Język Angielski. Sięgnij po magazyn i zdaj maturę na piątkę!

Przed egza­minem na pewno przy­da Ci się powtór­ka. Mag­a­zyny wydawnict­wa Col­or­ful Media zwier­a­ją artykuły opa­tr­zone słown­iczka­mi. Pod­czas czy­ta­nia tek­stu nie musisz się­gać po słown­ik — wszys­tkie słówka i zwroty, których potrze­bu­jesz zna­j­du­ją się tuż pod tek­stem, dzię­ki czemu nie prz­ery­wasz czy­ta­nia, nie rozprasza­sz się, czy­tanie przy­chodzi płyn­niej, zaczy­nasz rozu­mieć coraz więcej czy­tanego tekstu.

matura z angielskiego

Matura z angielskiego — co warto powtórzyć?

Na egza­min dobrze przyjść osłuchanym i oczy­tanym. Niezbyt dobrym pomysłem było­by przys­tąpi­e­nie do egza­minu po długim cza­sie braku sty­cznoś­ci z językiem. Warto dużo czy­tać i słuchać, żeby doskonale poradz­ić sobie z zada­ni­a­mi ze słuchu i czy­taniem ze zrozu­mie­niem. W Eng­lish Mat­ters oprócz artykułów do czy­ta­nia, zna­jdziesz kody, dzię­ki którym możesz odsłuchać nagra­nia w for­ma­cie MP3. Czy­tanie i słuchanie pozwala obyć się z językiem i pewniej posługi­wać się nim pod­czas egza­minu ustnego.

matura z angielskiego? Zdaj na piątkę z English Matters!

Nie wiesz jak się zachować, kiedy komis­ja egza­min­u­ją­ca zada pytanie a Ty nie zrozu­miesz o co chodzi? Powyżej zna­jdziesz dokładne sfor­mułowa­nia, jaki­mi możesz się posłużyć w takiej sytuacji.

matura z angielskiego? Zdaj na piątkę z English Matters!

Przydatne zwroty

Matu­ra język ang­iel­s­ki — wydanie spec­jalne Eng­lish Mat­ters to nie tylko powtór­ka do egza­minu pisem­nego. Mag­a­zyn zaw­iera przy­datne zwroty, które moż­na wyko­rzys­tać również pod­czas egza­minu ust­nego. Zwroty podzielone są na poszczególne części:

 • pyta­nia o wyjaśnienie,
 • orga­ni­zowanie swo­jej prezentacji,
 • dodawanie więcej argumentów,
 • podawanie przykładów,
 • wyrażanie swo­jego zdania,
 • zgadzanie i nie zgadzanie się,
 • propozy­c­je,
 • reagowanie na pomysły,
 • uzyski­wanie informacji,
 • negoc­jac­je,
 • rady,
 • opis ilus­tracji,
 • speku­lac­ja,
 • by zyskać na czasie.

W każdej z powyżej wymienionych częś­ci zna­jdziemy sfor­mułowa­nia, których może­my użyć pod­czas zadawa­nia pytań czy rozpoczy­na­nia wypowiedzi. Wśród nich są także zda­nia, dzię­ki którym wzbo­ga­camy swo­je wypowiedzi lub wtrące­nia, które pomogą nam zyskać na cza­sie, kiedy zas­tanaw­iamy się nad odpowiedzią.

matura z angielskiego? Zdaj na piątkę z English Matters!

Regularność to podstawa!

Pamię­taj, że jeśli usiądziesz do nau­ki tydzień przed maturą, nau­ka nie będzie efek­ty­w­na. Pod­czas przyswa­ja­nia języków obcych najważniejsza jest reg­u­larność — ucz się ze szkol­nego podręczni­ka, pow­tarzaj słówka, ćwicz gra­matykę — Eng­lish Mat­ters wydawnict­wa Col­or­ful Media nie stanowi podręczni­ka, za to może być ide­al­nym uzu­pełnie­niem pod­czas nau­ki do matury.

Mag­a­zyn Cię zain­tere­sował? Sprawdź także:

 1. Jedze­nie po ang­iel­sku! Eng­lish Matters
 2. Jak nauczyć się ang­iel­skiego samemu w domu?