Korzyści związane z opanowaniem języków obcych

Posted on

nauka języków

W dzisiejszym nowoczesnym świecie, gdzie odległość między mieszkańcami planety oblicza się na kilka kliknięć myszką, opanowanie języków obcych jest absolutną oczywistością, ale nie każdy potrafi zmusić się do ich nauczenia.

Nau­ka języków obcych spraw­ia trud­noś­ci wielu osobom. Zami­ast zro­bi­enia czegoś dla siebie, ludzie szuka­ją wymówek, martwią się, że im nie wychodzi. Ja pokażę Ci dzisi­aj, dlaczego warto się uczyć. Przed­staw­ię Ci powody, dla których opła­ca się nauczyć przy­na­jm­niej jed­nego języ­ka obcego i jakie korzyś­ci dla Ciebie będą z tego płynęły. Przyjrzyjmy się możli­woś­ciom, jakie daje nau­ka języków.

Podróżuj i poznawaj nowych przyjaciół

Jak powiedzi­ał kiedyś Edmund de Wall — “Gdy znasz języ­ki, wszędzie jesteś w domu.“ Wielu ludzi, którzy zna­ją język ang­iel­s­ki myśli, że gdziekol­wiek wybiorą się na wycieczkę, wystar­czy im język ang­iel­s­ki, dlat­ego nie ist­nieje żaden powód, aby mieli się uczyć jakiegoś innego języ­ka. Gdy ludzie nie rozu­mieją, jedyne co trze­ba zro­bić to mówić wol­niej i głośniej.

Zamawiaj jedzenie, rób zakupy

Dopó­ki odwiedza­sz pop­u­larne resorty i hotele, gdzie roz­maw­ia się głównie po ang­iel­sku, wystar­czy Ci i taka teo­ria. Jed­nak, jeśli chcesz poz­nać coś więcej niż te miejs­ca, chcesz przeczy­tać napisy na pamiątkach, menu w restau­racji, zna­jo­mość miejs­cowego języ­ka jest dużym ułatwie­niem. Nawet pod­stawy języ­ka obcego pomogą Ci zamówić jedze­nie, napo­je, znaleźć właś­ci­wą drogę lub zro­bić zakupy. Jeżeli znasz więcej niż pod­stawy, możesz rozpocząć dyskusję z lokalnym mieszkańcem, co może nadać Two­jej wycieczce całkiem nowy wymi­ar. W taki sposób możesz poz­nać wielu nowych przyjaciół.

Nauka języków obcych

Rzadziej odwiedzaj lekarzy

Mózg to mięsień i tak samo, jak każdy inny mięsień w ludzkim ciele, musi być trenowany. Mówie­nie płyn­nie w co najm­niej dwóch językach to najlep­szy sposób, jak odd­al­ić od siebie choro­by takie jak demenc­ja lub Alzheimer. Ludzie, którzy są bil­ing­wal­ni, cier­pią na począt­ki Alzheimera śred­nio o 5 lat później, niż ludzie, którzy mówią tylko w jed­nym języku. Jest to o wiele więcej niż może Ci zaofer­ować najnowsza medy­cy­na. Najbardziej zaskaku­jące w tym jest to, że korzyść tę moż­na zauważyć także u ludzi nepiśmiennych.

Popraw swoją pamięć

Ucząc się języków obcych wyraźnie popraw­iasz swo­ją pamięć. Twój mózg musi prze­cież przyjąć i zapamię­tać cały nowy zasób słown­ict­wa, co oznacza tysiące nowych wyrazów. Reg­u­larnie tłu­macząc z pol­skiego na ang­iel­s­ki (lub na inny język) i na odwrót stale go trenu­jesz, co wzmac­nia pamięć i zdol­ność kon­cen­tracji. Jest udowod­nione, że oso­by bil­ing­walne mają w prze­ci­wieńst­wie do innych duże korzyś­ci. Im w swoim bada­niu przyjrzeli się bliżej także stu­den­ci insty­tucji ksz­tałcącej Kaplan, którzy pod­jęli próbę streszczenia różnych korzyś­ci w następu­jącej infografice.

  • Udostępnij