Nauka języków — Deutsch aktuell!

Posted on

nauka języków

Nauka języków z magazynem Deutsch Aktuell

Nowy numer dru­miesięczni­ka Deutsch Aktuell 83/2017 (lip­iec-sier­pień 2017) jest już w sprzedaży. Także tym razem, dodatkowo mamy do dys­pozy­cji artykuły w for­ma­cie mp3 oraz listę słówek w for­ma­cie pdf — mate­ri­ały moż­na pobrać ze strony magazynu.

nauka języków

Tematy artykułów w Deutsch Aktuell 83/2017

W mag­a­zynie poruszane są różne tem­aty z wielu kat­e­gorii — każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. W tym numerze: Hun­dert­wass­er, Hochdeutsch und seine Abwand­lun­gen, Swa­vors­ki — Mehr als nur Schmuck, World Body­paint­ing Fes­ti­val, Die erfol­gre­ich­sten Fit­ness — und Lifestyle-Blog­ger, Der Artikel, Kon­ver­sa­tio­nen rund um Sport und Fit­ness, Die belei­digte Leber­wurst sein, Smooth­ie Mania, Bad Blumau.

nauka języków

Kalenderblatt

W każdym numerze, na jestej ze stron początkowych zna­j­du­je się kalen­dar­i­um z ważny­mi wydarzeni­a­mi. Tym razem moż­na zapoz­nać się z uroczys­toś­ci­a­mi na lip­iec-sier­pień. Przykład­owo, zaz­na­zono, że 15 sierp­nia obchod­zone jest katolick­ie Świę­to Wniebowz­ię­ciea Najświęt­szej Maryi Panny.

nauka języków

Swarovski — Mehr als nur Schmuck

Artykuł, który najbardziej zwró­cił moi­ją uwagę to Swarovs­ki — Mehr als nur Schmuck. Poz­na­je­my his­torię przed­siębiorstwa rodzin­nego Swarovs­ki z dłu­go­let­nią trady­cją. Poz­na­je­my his­torię dzi­ałal­noś­ci, ważne daty z his­torii firmy oraz wydarzenia wpły­wa­jące na osiąg­nię­cie sukce­su i sławy. Autor­ka, Alek­san­dra Pazik dzieli się swo­ją wiedzą na tem­at Swarovskiego a nau­ka sta­je się ciekawa. Czytel­nik uczy się, jed­nocześnie zdoby­wa­jąc infor­ma­cję z różnych kat­e­gorii. Nau­ka nie jest monot­on­na, wręcz prze­ci­wnie! Nabier­amy chę­ci do zapoz­na­nia się z kole­jny­mi artykuła­mi. Czy korzys­ta­jąc z innych metod nau­ki, też macie ochotę na spędzanie z językiem niemieckim długich godzin? Z Deutsch Aktuell jest to możli­we, nau­ka sta­je się przyjemna.

nauka języków

Smoothie mania

Kole­jny tem­at warty uwa­gi to Smooth­ie Mania. Oso­by, które intere­su­ją się kuch­nią, zdrowym odży­wian­iem lub dieta­mi, na pewno chęt­nie sko­rzys­ta­ją z przepisu na pyszne Smoothie.

nauka języków

Propozycje materiałów do nauki

W każdym numerze mag­a­zynu, zamieszc­zone są propozy­c­je mate­ri­ałów do nau­ki języ­ka niemieck­iego — zarówno podręczni­ki, kursy jak i strony inter­ne­towe. Tym razem redakc­ja pro­ponu­je nam książkę Kreaty­wny niemiec­ki dla dzieci Ewy Marii Ros­tek. Nau­ka języków przez zabawę — kreaty­wnie i interesująco!

nauka języków

Prenumerata

Jeśli macie ochotę zapoz­nać się z artykuła­mi z tego mag­a­zynu i chcielibyś­cie otrzymy­wać kole­jne numery, zachę­cam do pron­u­mer­aty! Dzię­ki temu może­cie być na bieżą­co i nie ominą Was żadne nowoś­ci z Deutsch Aktuell. Pamię­ta­j­cie, nau­ka języków może być przy­jem­na. Wszys­tko zależy odme­tody nau­ki, jaką wybierzecie.

 

http://deutschaktuell.pl/