Anglia — królestwo zwierząt! English Matters

Posted on

kurs językowy

Anglia — królestwo zwierząt!

Tym razem Eng­lish Mat­ters zaskaku­je zabawną okład­ką, na której wid­nieje pies w koronie a pod­pis brz­mi Eng­land — the Ani­mal Kin­dom. W środ­ku może­cie znaleźć artykuł o tym samym tytule. Dlaczego autor, Dou­glas Macken­zie nazy­wa Anglię królest­wem zwierząt? Odpowiedź zna­jdziecie w mag­a­zynie na marzec/kwiecień 2017. Myślę, że zwolen­ni­cy domowych pupili, mogą być zainteresowani.

kurs językowy

 

English Matters — o czym tym razem?

Czy okład­ka miała nas poin­for­mować, że ten numer Eng­lish Mat­ters będzie o zwierzę­tach? Niezu­pełnie. To tylko zapowiedź jed­nego z artykułów, który zamieszc­zono w tym numerze. Jak w każdym dwu­miesięczniku, tem­aty­ka jest bard­zo różnorod­na i każdy może znaleźć coś intere­su­jącego dla siebie. This and That, Peao­ple and Lifestyle, Cul­ture, Con­ver­sa­tion Mat­ters, Lan­guage, Sci­ence, Trav­el, Leisure — wybór kat­e­gorii jest naprawdę duży.

kurs językowy

Podróże, podróże..

Mój wzrok zawsze przy­cią­ga­ją tek­sty na tem­at podróży, miejsc i kul­tur. Są one zawsze opa­tr­zone piękny­mi zdję­ci­a­mi. Są one zachętą do tego, żeby poz­nawać otacza­ją­cy nas świat, otworzyć się na innych ludzi a nawet wyruszyć w drogę. W tym numerze, Joan­na Sidor zamieś­ciła tekst swo­jego autorstwa, Bewitched with Salem, czyli oczarowana Salem. Od artykułu nie sposób się oder­wać, fak­ty na tem­at tego miejs­ca są jed­nocześnie zaskaku­jące i przerażające.

kurs językowy

Forum wyjazdów językowych

Tym razem redakc­ja Eng­lish Mat­ters przy­go­towała dla nas infor­ma­cję na tem­at tego, gdzie moż­na sko­rzys­tać z porad, jeśli wybier­amy się na zagraniczny kurs językowy. Okazu­je się, że ist­nieje spec­jalne forum (forum.atas.pl), na którym może­my znaleźć odpowiedzi na pyta­nia co jest najis­tot­niejsze pod­czas takich wyjazdów,   jak będzie wyglą­dał taki kurs i jak się do niego przygotować.

kurs językowy

W mag­a­zynie zna­jdziecie mnóst­wo cieka­wostek. Może­cie uczyć się języ­ka i jed­nocześnie zdoby­wać wiedzę z zakre­su tem­atów, które najbardziej Was intere­su­ją. Dużym plusem jest to, że pracu­ją nad nim spec­jal­iś­ci z różnych kat­e­gorii, dzielą się swo­ją wiedzą w sposób ciekawy i zachę­ca­ją­cy do dal­szej nau­ki. Czy mieliś­cie okazję zapoz­nać się z mag­a­zynem Eng­lish Mat­ters? Jakie są Wasze spostrzeże­nia? Co zaskoczyło Was pozy­ty­wnie a czego Wam brakowało?

 

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html