Nauka niemieckiego z Deutsch Aktuell!

Posted on

nauka niemieckiego
 

Deutsch Aktuell — magazyny, które nigdy się nie nudzą

Każdy numer zaskaku­je nowoś­ci­a­mi i cieka­wostka­mi. Tem­aty są dobier­ane w taki sposób, żeby zain­tere­sować czytel­ni­ka a równocześnie nie powielać schematów i infor­ma­cji, które były zawarte w poprzed­nich numerach.

nauka niemieckiego
 

Intuicyjny spis treści

Dla osób, które nie zapoz­nały się z recen­z­ja­mi poprzed­nich numerów, przy­pom­i­nam, że na początku mag­a­zynu zna­j­du­je się bard­zo intu­icyjny spis treś­ci. Jest on powielony na poszczególne kat­e­gorie: In der kürze liegt die würze, film/buch/cd, kalen­derblatt, wortschatz, leute, kul­tur, ges­selschaft, kon­wer­sa­tion, schon gewusst, kochecke, reise+quiz.

nauka niemieckiego

Dlaczego lubię pogłębi­ać wiedzę z Deutsch Aktuell?

  • każdy tekst opa­tr­zony jest w słown­icz­ki, dzię­ki czemu nie muszę otwier­ać słown­i­ka i tracić czas na wyszuki­wanie słów, których nie rozumiem,
  • artykuły zamieszczane są w postaci pon­u­merowanych kol­umn, dzię­ki czemu moż­na szy­bko odnaleźć słówka, które nas interesują,
  • w tek­stach pod­kreślone są słówka i zwroty, które zostały przetłu­mac­zone w tekście,
  • dzię­ki kodom mp3 mamy możli­wość pobra­nia i odsłucha­nia pliku mp3,
  • ze strony Col­or­ful Media moż­na pobrać dodatkowe mate­ri­ały, takie jak lista słówek czy arkusz pra­cy dla nauczyciela.

nauka niemieckiego
 

Mnóstwo tematów z  różnych kategorii

Cały mag­a­zyn jest bard­zo prze­jrzysty, czytel­ny, opa­tr­zony kolorowy­mi zdję­ci­a­mi. Jeśli intere­su­jesz się książka­mi, fil­ma­mi czy muzyką — w Deutsch Aktuell na pewno zna­jdziesz propozy­c­je dla siebie. Jeśli chcesz zażyć odrobiny rozry­w­ki, również się nie zaw­iedziesz. Jeśli masz ochotę poz­nać nowe miejs­ca, w których jeszcze nie byłeś, lubisz czy­tać o różnych kul­tur­ach i innych kra­jach — masz to zapewnione.

nauka niemieckiego
 

O czym możemy przeczytać..?

Czy YouTu­ber to zawód przyszłoś­ci? W mag­a­zynie pojaw­ił się ciekawy artykuł na cza­sie, który zwró­cił moją uwagę. Jak widać, w sieci pojaw­ia się coraz więcej blogerów i youtu­berów. Czy to oni będą w przyszłoś­ci decy­dować o tren­dach? A może już mają pewien rodzaj władzy i wpły­wa­ją na potenc­jal­nego czytel­ni­ka czy obser­wa­to­ra? Zachę­cam do przeczytania.

nauka niemieckiego

Nau­ka niemieck­iego może być naprawdę ciekawa. Pisałam Wam, że z Deutsch Aktuell moż­na poz­nawać nowe miejs­ca. Proszę bard­zo, oto artykuł na tem­at Monachi­um, zwanym drugą stolicą Niemiec. Dzię­ki tej metodzie nau­ki, moż­na prze­nieść się w całkiem inne miejsce, wyobraz­ić sobie życie tamte­jszej lud­noś­ci, poz­nać ich zwycza­je i zachowania.

Następ­ne zagad­nie­nie — co jada się w Niem­czech? Autorzy mają dla Was bard­zo obsz­erny tekst na ten tem­at z którego wszys­tkiego się dowiecie! Sprawdź­cie, czy nasza, Pol­s­ka kuch­nia, bard­zo różni się od niemieckiej.

nauka niemieckiego

Napisz­cie w komen­tarzach, co sądzi­cie o mag­a­zynie. Może mieliś­cie okazję przeczy­tać kil­ka artykułów? A może macie propozy­c­je tem­atów, które chcielibyś­cie znaleźć z Deutsch Aktuell? Jak Wam się podo­ba nau­ka niemieck­iego tym sposobem? Czekam na Wasze wypowiedzi.

 
http://da.colorfulmedia.pl/

  • Udostępnij