Kamień i sól — Victoria Scott

Posted on

 

kamień i sól

 

     Jakiś czas temu pisałam o książce Ogień i woda, której autorką jest Victoria Scott, dla przypomnienia KLIK. Byłam nią pozytywnie zaskoczona i z niecierpliwością czekałam na kolejną część. Kamień i sól — jest już na mojej półce!

     W poprzed­niej książce poz­nal­iśmy Tel­lę, dziew­czynę, która wybrała się na niebez­pieczną wyprawę, żeby ura­tować życie swo­jego bra­ta. Wzięła udzi­ał w wyś­cigu, którego zwycięz­ca otrzy­mu­je lek ratu­ją­cy życie jed­nej oso­bie. Wys­tar­towała w nim z nadzieją, że pomoże bratu i będzie miała możli­wość wyleczyć go ze śmiertel­nej choro­by. Prze­była dżunglę i pustynię, cud­em utrzy­mała się przy życiu.

     Zostały jeszcze dwa etapy. Tel­la mogła­by zrezyg­nować i bez­piecznie wró­cić do domu, ale kiedy pomyśli o chorym bra­cie, który czeka na nią w domu oraz o tym, jak wiele już przeżyła, żeby zdobyć lek, postanaw­ia iść dalej i wal­czyć w piekiel­nym wyś­cigu. Przy­chodzi pora na to, żeby zmierzyć się z niebez­pieczeńst­wa­mi oceanu i gór. Pojaw­ia­ją się nowe zasady, przy­go­da sta­je się coraz bardziej niebez­piecz­na. W ostat­nim etapie przy­ja­ciele nie mogą jej pomóc, musi prze­jść przez to sama, czy zabi­je swo­ją wierną Pan­dorę? Czy pod­niesie rękę na zwierzę, które do tej pory poma­gało jej w każdym etapie? Czy będzie potrafiła pokon­ać swoich rywali? Czy miłość, która pojaw­iła się pomiędzy nią a jed­nym z uczest­ników wyś­cigu pomoże jej wygrać? A może będzie stanow­ić utrud­nie­nie w ostat­nich eta­pach wyś­cigu? Odpowiedź na te pyta­nia zna­jdziemy w książce Kamień i sól Vic­torii Scott.

     I znów wiel­ka niewiado­ma! Kole­j­na część kończy się jed­nym, wielkim znakiem zapy­ta­nia i kusi, żeby sięgnąć po kole­jną część serii! Z niecier­pli­woś­cią będę wyczeki­wać, ostat­nia część się ukarze. Jestem bard­zo ciekawa jak zakończą się losy bohaterów. Zarówno Ogień i woda jak i Kamień i sól, trzy­ma­ją w napię­ciu do samego koń­ca. Książ­ki są pełne niespodzianek i zaskaku­ją­cych zwrotów akcji, czy­ta się szy­bko i nie moż­na oder­wać się od książki!

 

http://iuvi.pl/