Tease — Amanda Maciel

Posted on

Tease

     Tease to powieść, która sku­pia się na aktu­al­nym prob­lemie, jakim jest prze­moc w szkole. Aman­da Maciel, autor­ka książ­ki, pod­czas pisa­nia inspirowała się prawdzi­wy­mi wydarzeniami.

     Główną bohaterką książ­ki jest Sara, czyli dziew­czy­na, która wraz z tro­jgiem innych uczniów zosta­je oskarżona o psy­chiczne znę­canie się nad swo­ją koleżanką, która w wyniku tego, targnęła się na swo­je życie. Sara musi jeszcze raz prze­jść przez wydarzenia, wraz z prawnika­mi i sądową psy­choter­apeutką, zas­tanaw­ia się w jakim stop­niu przy­czyniła się do samobójst­wa koleżan­ki. Nie ma wspar­cia wśród kolegów i koleżanek z klasy, ponieważ uzna­ją ją oni za win­ną, oskarża­ją ją.

Następ­nego ran­ka przed szkołą sto­ją wozy trans­misyjne. Po połud­niu sto­ją przed moim domem. Pod koniec tygod­nia wszyscy wiedzą, że Emma Put­nam została w domu w poniedzi­ałek, poczekała, aż rodz­ice pójdą do pra­cy i owinęła sobie na szyi dłu­gi przedłużacz (…). Emma Put­nam nie zabiła się tak po pros­tu. Zabiła się z konkret­nego powodu. A tym powo­dem była Brielle. Dylan. Kyle. Jacob. I ja.”

     Sara przy­pom­i­na sobie wszys­tkie momen­ty i wydarzenia, które doprowadz­iły do tragedii. Nie zdawała sobie sprawy z tego, jakie kon­sek­wenc­je pociągną za sobą głupie żar­ty, zas­traszanie, ocz­er­ni­an­ie w internecie. W jej głowie kotłu­ją się myśli: “prze­cież ona spała z moim chłopakiem”, “ona śpi z każdym”, “chci­ałam jej tylko dać nauczkę”.. ale czy to musi­ało się tak skończyć? Książ­ka wywołu­je w czytel­niku mieszane uczu­cia. Z jed­nej strony żal nam dziew­czyny, która popełniła samobójst­wo a z drugiej strony staramy się zrozu­mieć, co kierowało Sarą. Do przeczy­ta­nia zachę­cam wszys­t­kich, którzy chcieli­by zapoz­nać się z portretem psy­cho­log­icznym Sary, psy­chicznie znę­ca­jącej się nad koleżanką.

 

http://muza.com.pl/