Jak nauczyć się niemieckiego? Deutsch aktuell

Posted on

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Mam kole­jny numer Deutsch aktuell 73/2015. Tym razem okład­ka niezbyt przy­cią­ga uwagę, ale za to poziom artykułów nie odb­ie­ga jakoś­cią od treś­ci poprzed­nich mag­a­zynów. Tak, zde­cy­dowanie przyz­na­ję, że ten sposób nau­ki mi odpowia­da. Z niecier­pli­woś­cią czekam, aż pojaw­ią się kole­jne numery, zaczy­nam czy­tać jak tylko wpad­ną w moje ręce.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Jesteś­cie zain­tere­sowani rynkiem pra­cy? Chce­cie wiedzieć czego może oczeki­wać od Was pra­co­daw­ca i jak przy­go­tować się do roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej? Uważam, że ten artykuł na pewno Wam w tym pomoże.. a co więcej? Po takiej daw­ce przy­dat­nych słówek, będziecie mogli przeprowadz­ić tę roz­mowę po niemiecku!

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Pewnie każdy z Was z dale­ka rozpoz­na­je znaczek Shel­la. Może chcielibyś­cie się dowiedzieć jakie kwal­i­fikac­je należy mieć, żeby móc pra­cow­ać w takiej fir­mie? Jeśli tak, zachę­cam do przeczy­ta­nia artykułu.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     A ter­az coś dla czy­ta­ją­cych i oglą­da­ją­cych. Jeśli zas­tanaw­ia­cie się jaką książkę przeczy­tać lub jaki film wybrać, Deutsch aktuell na pewno pomoże Wam w wyborze.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Każdy numer zaskaku­je mnie grafiką. Ilus­trację przy­cią­ga­ją uwagę, dzię­ki nim moż­na zobra­zować sobie w myślach dany zwrot czy słówko a wtedy jest je o wiele łatwiej zapamię­tać. Do dobra meto­da dla wzrokowców.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Kli­ma im Wan­del to jeden z artykułów, który zwró­cił moją uwagę. Warto przys­woić słówka zna­j­du­jące się pod tek­stem, przy­dadzą się one nie tylko pod­czas czy­ta­nia trud­niejszych treś­ci ale także w codzi­en­nej rozmowie.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Proszę bard­zo, oto Clau­dia Schif­fer. W Deutsch aktuell może­cie znaleźć również infor­ma­c­je doty­czące tej właśnie modelki.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Jak nauczyć się niemieck­iego? Właśnie w tym mag­a­zynie, także tutaj pojaw­ia­ją się przy­datne słówka i zwroty pod każdym tek­stem, dzię­ki którym moż­na szy­bko przyswa­jać wiedzę. Może­my przeczy­tać tekst ze zrozu­mie­niem, nie szuka­jąc słówek w słown­ikach czy internecie.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Jest tu ktoś, kto nie zna zespołu Scor­pi­ons? Jeśli są tu fani rock­owej muzy­ki, na pewno będą zad­owoleni z tego artykułu.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Wielki­mi kroka­mi zbliża­ją się świę­ta. Być może zain­tere­su­ją Was trady­c­je świąteczne u rodzin niemiec­kich? A przy okazji moż­na sobie przy­pom­nieć w jaki sposób pisze­my list w języku niemieckim.

 

jak nauczyć się niemieckiego?

 

     Na koniec trochę gra­maty­ki. Podo­ba mi się to, że w mag­a­zy­nach Deutsch aktuell gra­maty­ka jest wkom­ponowana w całość w taki sposób, że nie odstrasza i zniechę­ca do nau­ki a przy­cią­ga uwagę. Na tym przykładzie moż­na zauważyć, że gra­maty­ka wcale nie musi być taka strasz­na i moż­na jej się uczyć z przy­jem­noś­cią i zainteresowaniem.

 

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html