English Matters — przegląd!

Posted on

English Matters

Tym razem do nau­ki ang­iel­skiego z Eng­lish Mat­ters zaprasza nas kolorowa okład­ka z sercem namalowanym far­ba­mi. Poe­t­y­ck­ie zaprosze­nie? Sko­rzys­ta­jmy! Przed nami szy­bko przegląd dwu­miesięczni­ka 55/2015. Zaglą­damy na pier­wszą stronę, gdzie zna­j­du­je się spis treści:

English Matters

Co mnie zain­tere­sowało? Jako pier­wszy rzu­cił mi się w oczy artykuł Voic­es of Scan­di­navia. Jesteś­cie ciekawi co się pod nim kry­je? Już piszę! Może­my przeczy­tać tutaj o tal­en­tach muzy­cznych Skan­dy­nawii, takich jak Mans Zelmer­low, Avicii, Icona Pop i Robyn.

English Matters

Oczy­wiś­cie, jak w każdym numerze, pod artykuła­mi zamieszc­zone są słown­icz­ki, dzię­ki czemu nie musimy wyszuki­wać niezrozu­mi­ałych słów w książkach czy internecie, a mamy je podane tuż pod czy­tanym tekstem.

English Matters

Idziemy dalej.. i mamy ele­men­ty gra­maty­ki w ramach przy­pom­nienia! Słówka słówka­mi, ale trze­ba się wyrażać poprawnie, prawda?

English Matters

Co mi się podo­ba w Englisch Mat­ters? Kolorowe zdję­cia i obraz­ki. Każdy artykuł przy­go­towany jest naprawdę solid­nie: słowa, które mogą spraw­ić trud­ność są tłu­mac­zone, tekst jest prze­jrzyś­cie zamieszc­zony a całość ubar­wia­ją właśnie kolorowe ilus­trac­je, zdję­cia, obrazki.

English Matters

Ele­men­ty his­torii? Czemu nie! Każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie.

English Matters

I mamy zabawne Panie. O nie, nie zdradzę o co chodzi, może ktoś się skusi i sam przeczy­ta? Myślę, że zarówno zdję­cie jak i nadany tytuł jest całkiem zachę­ca­ją­cy. Ja już przeczy­tałam ten tekst i jest nieco zaskakujący.

English Matters

A ter­az coś dla Panów.. cho­ci­aż? Niekoniecznie, dla Pań również. Częś­ci samo­chodowe od A do Z, czyli coś co bard­zo nam się może przy­dać. Opisanie i zobra­zowane bard­zo dokład­nie, dzię­ki czemu słówka łatwiej zapamię­tać i na dłużej zosta­ją one w naszej pamięci.

English Matters

Czy ktoś z Was miał już do czynienia z Eng­lish Mat­ters? Jakie są Wasze odczu­cia co do tego dwu­miesięczni­ka? Ja jestem zad­owolona, mag­a­zyn łączy naukę, zabawę i możli­wość zdoby­wa­nia nowych informacji.

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html