Rozwiń kreatywność, osiągnij flow!

Posted on
 CAM04059     Cią­gle czegoś poszuku­je­my, staw­iamy sobie cele, chce­my być coraz lep­si w tym co robimy. Do czego właś­ci­wie dążymy? Co sprawi, że poczu­je­my flow, stan uskrzydlenia?
     W naszym życiu bywa­ją momen­ty, kiedy tracimy cel z oczu, zas­tanaw­iamy czego tak naprawdę chce­my. Oga­r­nia nas monot­o­nia, nuda wyniszcza nas psy­chicznie. Flow może­my osiągnąć kiedy wykonu­je­my coraz bardziej skom­p­likowane dzi­ała­nia przy wysokim poziomie umiejęt­noś­ci nato­mi­ast kiedy umiejęt­noś­ci są wysok­ie, a dzi­ała­nia poniżej tych umiejęt­noś­ci — zaczy­namy odczuwać nudę, frus­trację i niezadowolenie.

 

Odczuwamy dwa rodza­je flow:

- białe, które mobi­lizu­je do dzi­ała­nia, wywołu­je pozy­ty­wne myśli,

- czarne, które uza­leż­nia i z cza­sem sta­je się niebez­pieczne, np. kiedy uczeń spędza coraz więcej cza­su na gra­niu w gry kom­put­erowe a obow­iąz­ki i naukę odkła­da na bok.

 

 Kiedy mamy do czynienia z flow?

- wykonu­je­my czyn­ność wiele razy a i tak nie jesteśmy nią znudzeni,

- może­my sami inicjować wykony­wanie określonej czynności,

- nie prze­j­mu­je­my się oceną innych, jest nam ona obojętna,

- jesteśmy z siebie zad­owoleni bardziej niż zwykle,

- przeszkody jeszcze bardziej moty­wu­ją nas do działania,

- czu­je­my, że nigdy nie zrezygnu­je­my z tego działania,

- jeśli stopień trud­noś­ci wykony­wa­nia danej czyn­noś­ci wzras­ta i pod­noszą się także nasze umiejętności,

- kiedy bardziej intere­su­je nas samo dzi­ałanie a jego efekt (czer­piemy przy­jem­ność z dzi­ała­nia, wykonu­je­my zadanie z chęcią),

- kiedy czu­je­my, że czas nagle zwol­nił lub przyspieszył (np. widz­imy daną fig­urę taneczną i potrafimy ją przy­wołać z dokład­ny­mi szczegóła­mi, mimo, że trwała kil­ka sekund),

- odczuwamy radość nieprz­ery­wanie, przez cały czas dzi­ała­nia (nie może­my o tym powiedzieć, kiedy przepływ jest zakłó­cony np. chcielibyśmy coś ugo­tować, ale zniechę­ca nas sprzą­tanie kuch­ni lub cieszymy się, kiedy upieczemy cias­to, ale nie lubimy mieszać składników),

 

     Częs­to przy­czyną naszego negaty­wnego nas­tro­ju są ograniczenia, przy­mus i automatyzmy. Kiedy człowiek ma narzu­cone wykony­wanie pewnej czyn­noś­ci, pode­j­mu­je się dzi­ała­nia niechęt­nie, nato­mi­ast kiedy sam zde­cy­du­je o tym, że właśnie w tej chwili chce wykony­wać daną czyn­ność i pode­j­mu­je ją, wykonu­je zadanie z chę­cią i radoś­cią. Coraz częś­ciej nasze dzi­ała­nia ogranicza stra­ch przed porażką, brak akcep­tacji samych siebie, wyobraże­nia na tem­at tego, co sądzą o nas inni. Żyje­my według pewnych schematów, media dyk­tu­ją nam aktu­al­ną modę. Ubier­amy się tak, jak chcą inni, żyje­my tak, jak chcą inni. Ograniczenia wyz­nacza­ją nam pieniądze.

 

 “W naszej cywiliza­cji najpierw poza­mykaliśmy zwierzę­ta w klatkach, a następ­nie siebie samych w biurow­cach, tunelach, samo­chodach, cias­nych mieszka­ni­ach, labiryn­tach miast.”
 
     Autor książ­ki “Coach­ing, kreaty­wność, zabawa”, Maciej Ben­newicz, po wprowadze­niu i przekaza­niu czytel­nikowi infor­ma­cji na tem­at równowa­gi w życiu człowieka, odpowiedzial­noś­ci i prag­nienia bez­pieczeńst­wa, pod­powia­da nam w jaki sposób moż­na połączyć zabawę z roz­wo­jem i ćwicze­niem kreaty­wnoś­ci. Opowia­da o momen­tach przepły­wu w naszym  życiu (flow) i sposobach na jego uzyskanie. Przed­staw­ia on propozy­c­je ćwiczeń i zabaw, które przynoszą pożytek, rozbudza­ją wyobraźnię i umożli­wia­ją spo­jrze­nie na świat i nasze otocze­nie z innej perspektywy,
     Czy próbowal­iś­cie kiedyś spo­jrzeć na pomieszcze­nie, w którym częs­to prze­bywa­cie z różnych punk­tów widzenia? Połóż­cie się na podłodze i obser­wu­j­cie. Stań­cie w kon­cie i patrz­cie. Pode­jdź­cie pod okno i znów obser­wu­j­cie. Zas­tanów­cie się, co zmie­nilibyś­cie w tym pomieszcze­niu, patrząc na nie z każdej z możli­wych per­spek­tyw. Pod­czas wykony­wa­nia tego ćwiczenia, które na początku może wydać się niedorzeczne, moż­na zaob­ser­wować jak wiele zależy od sposobu patrzenia, jak wiele rzeczy na co dzień nie dostrzegamy. 
     Książ­ka zain­tere­su­je oso­by, które chci­ały­by rozwi­jać kreaty­wność, intere­su­ją się coachingiem i narzędzi­a­mi wyko­rzysty­wany­mi w coachin­gu lub chcą zapoz­nać się z zada­ni­a­mi, które należą do roli coacha. Pole­cam także osobom, które poszuku­ją, cią­gle staw­ia­ją sobie cele i do czegoś dążą, jed­nak nie mogą zaob­ser­wować swo­jego flow i tak naprawdę nie wiedzą, czego oczeku­ją od siebie i od życia.

logo_onepress