Bądź sobą. Autentyczność jest w cenie.” Mike Robbins

Posted on
     Nie zawsze wiemy jak się zachować w danej sytu­acji. Zas­tanaw­iamy się co powiedzieć, jakie gesty wykon­ać, jaką postawę przyjąć. Co tak naprawdę kieru­je naszym zachowaniem? Dlaczego w niek­tórych sytu­ac­jach jest nam się łatwiej odnaleźć, a inne wywołu­ją u nas stres? Prze­by­wa­jąc z niek­tóry­mi osoba­mi czu­je­my się dobrze, inni nato­mi­ast odbier­a­ją nam pewność siebie. Dlaczego zaz­drościmy innym, szukamy wzorów do naślad­owa­nia? Gdzie w tym wszys­tkim jest sens?
     Książ­ka “Bądź sobą. Aut­en­ty­czność jest w cenie.” odpowia­da nam na wiele pytań, poma­ga się cofnąć do odległych cza­sów. Nawet nie zda­je­my sobie sprawy jak ogrom­ny wpływ na nasze obec­ne życie mają wydarzenia z przeszłoś­ci. Słowa wypowiedziane do dziec­ka mają wielką moc i na dłu­go zapada­ją w jego pamię­ci. Na pewno wielu z Was słysza­ło zdanie, które popłynęło z ust rodz­i­ca: “Bądź cicho!” Temu komu­nika­towi towarzyszyło uczu­cie żalu i wsty­du. Nauczyliśmy się, że lep­iej pil­nować włas­nych spraw, utr­wal­ił się w nas lęk przed zabieraniem gło­su czy wyrażaniem włas­nego zda­nia. Blis­cy chcą dla nas jak najlepiej, jed­nak nie zda­ją sobie sprawy jak na nasze życie mogą wpłynąć komu­nikaty takie jak: “Nie prz­ery­waj mi!”, “Poczekaj na swo­ją kolej”, “Nie pyskuj!”, “Nie wol­no Ci tak mówić!”. “Dlaczego nie możesz być taki jak…” Skąd my znamy to zdanie? Oczy­wiś­cie, słyszeliśmy je np. wtedy, kiedy otrzy­mal­iśmy złą ocenę, źle się zachowal­iśmy, nie zachowal­iśmy się tak jak oczeku­ją inni. Jaki może być skutek tych słów? Staramy się pokazać innym, że coś znaczymy. Rywal­izu­je­my, chce­my pod­nieść poczu­cie włas­nej wartości.

 

     Książ­ka pod­powia­da nam jak uwol­nić się od wydarzeń z przeszłoś­ci. Ukazu­je nam ter­aźniejs­zość, to co jest tu i ter­az. Poma­ga nam zacząć myśleć pozy­ty­wnie, pod­powia­da w jaki sposób uniknąć wpły­wu innych osób. Prze­cież mamy włas­ny wybór! Może­my sami decy­dować czego chce­my, a czego nie. Oczy­wiś­cie, że zdanie innych należy uszanować.. Jed­nak nikt nie może nam niczego narzu­cić. Autor książ­ki dzieli się z nami sposoba­mi na to, by ludzie odbier­ali nas jako oso­by “prawdzi­we” i szczere. Poma­ga nam wal­czyć z obawa­mi i włas­ny­mi słaboś­ci­a­mi. Według niego stra­ch nie musi być uczu­ciem, które nas par­al­iżu­je, zabiera chę­ci do dzi­ała­nia.. Wręcz prze­ci­wnie! Powinien moty­wować. Musimy uzmysłow­ić sobie czego się boimy i przyz­nać się do tego. Każdy człowiek odczuwa jakieś obawy.. Trze­ba wal­czyć z włas­ny­mi słaboś­ci­a­mi, nauczyć się zamieni­ać stra­ch i złość w motywację do działania.
     Jak być aut­en­ty­cznym? Przede wszys­tkim trze­ba nauczyć się wyrażać siebie i nie kryć włas­nych emocji. Ważne jest by nauczyć się rozwiązy­wać kon­flik­ty, nie uciekać przed nimi. Autor ukazu­je nam wiele dróg, dzię­ki którym może­my poz­nać siebie, rozwi­jać się, dążyć do aut­en­ty­cznoś­ci i życia w zgodzie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi. Każdy czegoś się boi, każdy w coś wierzy, każdy ma swo­je przeko­na­nia.. Autor “ścią­ga maskę” z twarzy człowieka. Poma­ga pozbyć się uprzedzeń, przed­staw­ia nam człowieka jako istotę zdol­ną do okazy­wa­nia uczuć i emocji.

http://sensus.pl/