Miej mniej. Jak żyć prosto i szczęśliwie? — Natalia Kraus-Kowalczyk

Posted on

książka Miej mniej. Jak żyć prosto i szczęśliwie? - Natalia Kraus-Kowalczyk Żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli czegoś chcemy, idziemy do sklepu i to kupujemy. Wymieniamy telefony i samochody na coraz nowsze modele. Otacza nas mnóstwo rzeczy, które często powodują u nas zmęczenie, zagubienie, przytłoczenie. 

Na szczęś­cie, każdy z nas ma możli­wość wyboru. Może­my zde­cy­dować czy chce­my nadal tak żyć, powoli zasypy­wani prz­eróżny­mi pro­duk­ta­mi, nowoś­ci­a­mi, pro­moc­ja­mi, czy jed­nak przyszedł czas, by powiedzieć DOŚĆ. Ale jak zmienić nasze przyzwycza­je­nia i nawy­ki, które budowal­iśmy lata­mi? Co zro­bić z nagro­mad­zony­mi rzecza­mi? Jak zde­cy­dować co jest ważne, a co mniej? Jakie kro­ki wykon­ać, by żyło nam się lep­iej, by nie pod­dawać się presji otoczenia, namowom reklam i kuszą­cym nowoś­ciom na rynku?

Z pomocą przy­chodzi nam Natalia Kraus-Kowal­czyk, autor­ka książ­ki “Mieć mniej. Jak żyć pros­to i szczęśli­wie?”, ekspert­ka w zakre­sie slow life i min­i­mal­iz­mu. Natalia Kraus przeprowadza nas przez kole­jne kro­ki, które nie tylko pomogą nam uporząd­kować otocze­nie, ale i lep­iej poz­nać siebie, by móc w pełni korzys­tać z życia, wybier­ać tylko to, co dla nas dobre, to czego MY chce­my i co jest nam potrzeb­ne. Poma­ga nam znaleźć przestrzeń na to, co dla nas ważne i pozbyć się tego, co zabiera nam czas, energię, powodu­je zmęcze­nie i przytłacza. 

Jak żyć prosto i szczęśliwie?

Z pomocą książ­ki Natalii Kraus-Kowal­czyk, na początek przeanal­izu­je­my to, co już posi­adamy oraz zas­tanow­imy się czy to wszys­tko jest nam potrzeb­ne. Wspól­nie z autorką pomyślimy nad tym, dlaczego warto chcieć mniej i przeprowadz­imy skuteczny declut­ter­ing. Poz­namy mnóst­wo przy­dat­nych wskazówek na zor­ga­ni­zowanie przestrzeni w swoim domu i maksy­mal­nie uprościmy plan dnia. Zor­ga­nizu­je­my swo­je życie na nowo! 

Książ­ka Natalii Kraus-Kowal­czyk ma 155 stron… i na każdej z tych stron znalazłam wskazówkę czy inspirację dla siebie. Poz­nałam mnóst­wo tipów, które wyko­rzys­tam w swoim domu. Czy­ta­jąc, warto mieć w ręku ołówek, notować swo­je myśli, zakreślać to, co z nami rezonu­je. W książce zna­j­du­ją się doskonale wyse­lekcjonowane tytuły książek, nazwy aplikacji i gadżetów — warto wybrać z nich te, które nas zain­tere­su­ją i sprawdzą się u nas. 

Pole­cam tę książkę wszys­tkim tym, którzy potrze­bu­ją zła­pać trochę “odd­echu”, zatrzy­mać się na chwilę w tym codzi­en­nym pędzie, uporząd­kować przestrzeń. Pole­cam ją każde­mu, komu braku­je energii i kto czu­je, że codzi­en­ność go przytłacza. Być może czu­jesz rzec­zozmęcze­nie lub pod wpły­wem mediów się­gasz po więcej i więcej… nie anal­izu­jąc po co Ci to wszys­tko. A warto się nad tym zas­tanow­ić i się­ga­jąc po książkę sama się o tym przekonasz! 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Sen­sus i One­Press.