Kto zapłacze nad Twoim grobem. 101 lekcji o życiu — Robin Sharma

Posted on

Kto zapłacze nad Twoim grobem. 101 lekcji o życiu - Robin Sharma

Na rynku wydawniczym mamy coraz więcej książek doty­czą­cych roz­wo­ju oso­bis­tego. Jest w czym wybier­ać, może­my poz­nać ciekawe tech­ni­ki roz­wo­jowe, zderzyć się z różny­mi punk­ta­mi widzenia, sięgnąć po pozy­cję doty­czącą obszaru, który nas intere­su­je i pogłębi­ać wiedzę, ćwiczyć, dowiady­wać się coraz więcej. 

Po które książ­ki książ­ki się­gać, sko­ro jest ich tak wiele? Która jest warta przeczy­ta­nia a która nie? Przed wybraniem pozy­cji odpowied­niej dla siebie, warto zapoz­nać się z rekomen­dac­ja­mi i opini­a­mi, poz­nać syl­wetkę auto­ra, dowiedzieć się jakie ma doświad­cze­nie i czym się zaj­mu­je. Podąża­jąc taki­mi kat­e­go­ri­a­mi, trafiłam na książkę “Kto zapłacze nad Twoim grobem. 101 lekcji o życiu”. 

Zas­tanaw­iałam się, co kry­je w sobie ta książ­ka, która przy­cią­ga tak wielu czytel­ników. Ter­az już wiem. Tę książkę wyróż­ni­a­ją przede wszys­tkim: pros­to­ta i uni­w­er­sal­ność — w tej książce, każdy zna­jdzie coś dla siebie. Nie sposób czy­tać ją inaczej, niż tylko z ołówkiem w dłoni, by móc zakreślać frag­men­ty, do których będziemy wracać. 

101 lekcji, które inspirują, motywują i pozwalają spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy

Lekc­je Robi­na Sharmy wyda­ją się oczy­wiste. To proste lekc­je o życiu, wskazów­ki, który­mi każdy z nas powinien się kierować, a jed­nak we współczes­nym świecie częs­to o nich zapom­i­namy. Poszuku­je­my czegoś wyjątkowego, nowego, staramy się podążać za nowoś­ci­a­mi. Cią­gle czegoś nam braku­je, nie potrafimy cieszyć się z tego, co mamy. Tutaj z pomocą przy­chodzi nam Robin  Shar­ma, który poma­ga nam odnaleźć w życiu to, co najważniejsze. Spraw­ia, że naresz­cie chce­my się zatrzy­mać, roze­jrzeć wokół, docenić to, co osiągnęliśmy. Jak zacząć dzień, by był on dla nas pro­duk­ty­wny? Dlaczego warto prak­tykować ucz­ci­wość? Jak uprze­jmie odmaw­iać? Dlaczego per­spek­ty­wa jest tak waż­na? Co robić, by po pros­tu być szczęśli­wym, dostrze­gać sukcesy i dzielić się szczęś­ciem z inny­mi? Odpowiedzi na te pyta­nia (i nie tylko!) odna­jdziesz w książce “Kto zapłacze nad Twoi grobem. 101 lekcji o życiu.” R. Sharmy. I uwa­ga: lekcji jest naprawdę 101, a każ­da z nich jest wyjątkowa i inspirująca.

Być może są Ci znane książ­ki: “Klub 5 rano” lub “Mnich, który sprzedał swo­je Fer­rari” — to pozy­c­je do czy­ta­nia, napisane przez tego samego auto­ra. Robin Shar­ma to jeden z najwybit­niejszych ekspertów w dziedzinie roz­wo­ju oso­bis­tego. Jego książ­ki ukaza­ły się w 36 kra­jach i zaj­mu­ją wysok­ie miejs­ca na lis­tach best­sellerów na całym świecie. Ze wskazówek korzys­ta­ją wysoko postaw­ieni dyrek­torzy, przed­siębior­cy i gwiazdy. Robin Shar­ma jest również dyrek­torem gen­er­al­nym firmy szkole­niowej i coachin­gowej Shar­ma Lead­er­ship Inter­na­tion­al Inc., która wspiera ludzi oraz orga­ni­za­c­je w osią­ga­niu celów. Klien­ta­mi firmy są m. in. Nike, BP, Gen­er­al Elec­tric, NASA, FedEx, IBM czy Microsoft. 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję Wydawnictwu Kom­pa­nia Mediowa.