Kraina marzeń — Nicholas Sparks

Posted on
Kraina Marzeń_książka

Kraina Marzeń_książka

Nicholas Sparks to autor, którego nikomu w świecie czytelniczym nie trzeba przedstawiać. Jego książki są prawdziwe, kryją mnóstwo uczuć i emocji, zaskakują, często bawią i uczą. Nie zawsze mają dobre zakończenie, ale zawsze pozastawiają po sobie chęć sięgania po więcej.

Tak samo jest tym razem.  Lukrowa okład­ka “Krainy marzeń” nie do koń­ca mnie przekony­wała, żeby sięgnąć po tę pozy­cję, ale zna­jąc twór­c­zość auto­ra, wiedzi­ałam, że zawartość może zaskoczyć. Nie myliłam się — tym razem his­to­rie bohaterów są diame­tral­nie różne, losy dwój­ki młodych ludzi, którzy marzą i chcą te marzenia speł­ni­ać, przeplata­ją się z losa­mi mat­ki, która robi wszys­tko, by ocal­ić swo­je dziecko i uciec od męża tyrana. 

Marzenia o karierze muzycznej 

Col­by Mills marzy o kari­erze muzy­ka, ale śmierć wuj­ka powodu­je, że jego ścież­ka życiowa całkowicie się zmienia. Mimo to, postanaw­ia się oder­wać od codzi­en­noś­ci i na jak­iś czas wyjechać na Flo­ry­dę. Na miejs­cu poz­na­je Mor­gan Lee, córkę bogatych lekarzy z Chica­go. Dziew­czy­na wal­czy o siebie i swo­je marzenia — po ukończe­niu studiów planu­je wyjechać do Nashville i robić kari­erę piosenkar­ki. Skrzyżowanie się dróg tych dwo­je młodych ludzi spraw­ia, że ich plany mogą się skom­p­likować jeszcze bardziej…

Ucieczka od męża tyrana 

Tym­cza­sem Bev­er­ly z kilkulet­nim synkiem ucieka od męża. Nie posi­a­da żad­nych oszczęd­noś­ci, ale postanaw­ia zro­bić wszys­tko, żeby ura­tować dziecko. Mimo, że odd­ala się daleko od domu, podróżu­je w prze­bra­ni­ach i prze­si­a­da się do różnych środ­ków komu­nikacji, by zatrzeć śla­dy, cią­gle ma świado­mość tego, że jej mąż może ją odnaleźć. Zas­tanaw­ia się nad każdym detalem. Czy na pewno kamery nie uch­wyciły ich gdy wsi­adali do auto­busu? A kierow­ca, który ich pod­woz­ił? Może jest zna­jomym jej męża? Czy na pewno nikt ich nie śledzi? Kobi­eta zaczy­na wpadać w paranoję. 

His­to­ria Bev­er­ly wywołu­je wach­larz emocji. Z jed­nej strony jest peł­na miłoś­ci do dziec­ka i opiekuńcza, z drugiej strony jej zachowanie zaczy­na być prz­er­aża­jące… Żadne zakończe­nie książ­ki nie zro­biło na mnie takiego wraże­nia jak ta his­to­ria. Całkow­ity zwrot akcji wywołu­je mnóst­wo emocji i zmusza do reflek­sji. Na pewno nikt z Was nie spodziewa się tego, co wydarzy się na koniec. 

Kraina marzeń” jako mieszanina gatunków

Zachę­cam do przeczy­ta­nia książ­ki “Kraina marzeń” Nicholasa Spark­sa, zarówno fanów roman­sów, jak i miłośników thrillerów i książek psy­cho­log­icznych. Takę mieszan­inę gatunków może zafun­dować nam tylko N. Sparks. 

Z możli­wość przeczy­ta­nia dzięku­ję wydawnictwu Albatros. 

Sprawdź także: Jed­no życze­nie — Nicholas Sparks