Później — Stephen King

Posted on
Stephen-King-Później
Później Stephen King okładka

Jamie widzi więcej niż inni. Ma niezwykły dar — dla niego jest przekleństwem, ale może okazać się jedyną szansą i ocaleniem dla innych. 

Chło­piec nie do koń­ca rozu­mie, dlaczego potrafi dostrzec więcej niż inni. Chce się tym podzielić i zrzu­cić z siebie ciężar, ale wie, że może nie zostać zrozu­mi­any. W końcu, już próbował powiedzieć o tym swo­jej matce… Mogą zacząć go uważać za odmień­ca, kogoś dzi­wnego, kłam­ce. Przy­ja­ciele mogą się od niego odwrócić. 

Jamie dobrze o tym wie, ale nie mogę wyrzec się daru, który otrzy­mał. Widzi row­erzys­tę tuż obok miejs­ca wypad­ku. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że właśnie ten row­erzys­ta, leży martwy obok, ponieważ zginął w wypad­ku. Sko­ro ten człowiek nie żyje, jakim cud­em stoi tuż “obok siebie” i patrzy wprost na chłopca?

Zmarli nie potrafią kłamać

To nie jedy­na taka sytu­ac­ja. Umiera sąsi­ad­ka i chło­piec wraz z matką napo­ty­ka jej zroz­pac­zonego męża. Mat­ka Jamiego stara się pocieszyć sąsi­a­da, tym­cza­sem chło­piec widzi zmarłą. Może z nią poroz­maw­iać i dowiedzieć się więcej, ponieważ… zmar­li nie potrafią kła­mać, ZAWSZE muszą mówić prawdę. 

W jaki sposób chło­piec będzie mógł wyko­rzys­tać swój dar, żeby pomóc innym? Czy zostanie sam ze swoim ciężarem, czy jed­nak będzie mógł komuś zau­fać i zdradz­ić swo­ją tajem­nicę? Czy zmar­li na pewno nie mogą krzy­wdz­ić żywych?

Później będzie tylko gorzej

His­torię poz­na­je­my z per­spek­ty­wy chłop­ca, który nie do koń­ca rozu­mie to, co się dzieje, jak i z per­spek­ty­wy dorosłego człowieka, który musi zmierzyć się z prze­ci­wnoś­ci­a­mi. His­to­ria rozwi­ja się w szy­bkim tem­pie… Z cza­sem okazu­je się, że chło­piec MUSI dzi­ałać, bo PÓŹNIEJ może być jeszcze gorzej. 

Fanom twór­c­zoś­ci tego auto­ra na pewno nie muszę pole­cać tej pozy­cji — wiedzą, że warto po nią sięgnąć. Pole­cam zatem wszys­tkim osobom, które lubią hor­ro­ry, thrillery, his­to­rie o duchach i zjawiskach nad­przy­rod­zonych. Niesamow­ity, mroczny kli­mat i dreszcz emocji — gwarantowane. 

Wydawnict­wo Albatros

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

  • Udostępnij