4 cechy wyróżniające godnego zaufania tłumacza

Posted on
tłumaczenia specjalistyczne - Biuro tłumaczeń colltra

Tłu­maczenia spec­jal­isty­czne w obec­nych cza­sach nabier­a­ją coraz więk­szego znaczenia dla wielu przed­siębior­ców. Niko­go trend ten nie powinien dzi­wić, gdyż, chcąc zaist­nieć na rynku zagranicznym, który jest otwarty prak­ty­cznie dla każdego, należy być do tego odpowied­nio przy­go­towanym. Jak to zro­bić lep­iej, jeśli nie poprzez pro­fesjon­al­nie przy­go­towane tłu­macze­nie pro­filu firmy oraz jej ofer­ty? Zada­niu sprostać może zdol­ny i doświad­c­zony tłu­macz. Sprawdź już ter­az, jak go rozpoznać.

  1. Doświad­cze­nie na rynku.
  2. Zakres pra­cy.
  3. Zna­jo­mość języków.
  4. Warsz­tat.

Zamaw­ia­jąc tłu­maczenia spec­jal­isty­czne, firmy oczeku­ją szy­bkiej i kom­plek­sowej usłu­gi, z której zad­owoleni będą dal­si odbior­cy. Dzisiejszy rynek ofer­u­je pokaźną liczbę biur tłu­maczeń, z których każ­da będzie przed­staw­iała się w jak najlep­szym świ­etle, co oczy­wiś­cie jest zrozu­mi­ałe. Jak jed­nak dokon­ać wyboru i przekazać zadanie w ręce najlep­szego tłu­macza? Sposobów jest wiele, od pocz­ty pantoflowej po dokład­ną anal­izę danej firmy – najważniejsze jed­nak, żeby poświę­cić temu czas. W końcu chodzi o wiz­erunek naszej firmy oraz pieniądze.

Doświadczenie na rynku

Jest to pier­wsza rzecz, na którą warto zwró­cić uwagę. Z reguły biuro tłu­maczeń, które od wielu lat dzi­ała na rynku, posi­a­da odpowied­ni bagaż doświad­czeń zawodowych, który poz­woli pod­jąć się prak­ty­cznie każdego zlece­nia. Doświad­cze­nie to nie­zlic­zona ilość zad­owolonych klien­tów – bez nich żad­na fir­ma nie utrzy­mała­by się na rynku przez dłuższy czas. Ide­al­nym przykła­dem jest więc Biuro tłu­maczeń coll­tra, dzi­ała­jące od 2008 roku.

Zakres pracy

Dru­gi ważny ele­ment warty zapamię­ta­nia. Nawet jeśli potrze­bu­je­my sto­sunkowo prostego tłu­maczenia ofer­ty naszej firmy, dobrym wyborem zapewne okaże się biuro tłu­maczeń spec­jal­izu­jące się w wielu ich rodza­jach (nawet tłu­macze­niu przysięgłym). Daje to nam pewność, że pode­j­mu­je­my współpracę z prawdzi­wym pro­fesjon­al­istą, który swo­je doświad­cze­nie zdobył na wielu różnych frontach.

Znajomość języków

Biorąc pod uwagę tłu­maczenia katow­ice są miejscem wykazu­ją­cym szczególne na nie zapotrze­bowanie. Zain­tere­sowanie to daleko wykracza poza najbardziej pop­u­larne języ­ki jak ang­iel­s­ki czy niemiec­ki, co dzi­wić nie może. Bo mimo że za ich pomocą moż­na porozu­mieć się prak­ty­cznie na całym świecie, sta­tus naszej firmy moc­no wzrośnie, jeśli nasza ofer­ta dostęp­na będzie dla wielu narodowości.

Warsztat

Ostat­nią sprawą wartą uwa­gi, ale nie najm­niej ważną, jest warsz­tat tłu­macza. Tłu­maczenia spec­jal­isty­czne muszą być pisane językiem bogatym, nie szuka­ją­cym uproszczeń i dro­gi na skró­ty. Warto o tym pamię­tać, wcześniej zaz­na­jami­a­jąc się z poziomem językowym tłumacza.

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

  • Udostępnij