Jak szybko nauczyć się angielskiego? English matters

Posted on

Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Jak szybko nauczyć się angielskiego? Jeśli czytasz wpisy na moim blogu, wiesz, że moją metodą jest English Matters, magazyn, który pozwala połączyć naukę języka z dowiadywaniem się o nowościach i czytaniem o ciekawostkach.

 

Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

Spis treś­ci jest bard­zo prze­jrzysty, łat­wo znaleźć tutaj intere­su­ją­cy nas tem­at. Mamy pięć działów:

 • This and That,
 • Peo­ple and Lifestyle,
 • Cul­ture,
 • Con­ver­sa­tion Matters,
 • Trav­el.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

Dlaczego warto sięgnąć po mag­a­zyn Eng­lish Matters?

 

 • przy każdym tekś­cie zna­j­du­ją się słown­icz­ki zaw­ier­a­jące trud­niejsze słówka z artykułów,
 • kolum­ny w słown­iczku są pon­u­merowane, żeby łatwiej było znaleźć intere­su­jące nas słówko,
 • słówka, które zna­j­du­ją się w słown­iczku, są pod­kreślone w tekście,
 • do najtrud­niejszych słówek dołąc­zona jest tran­skrypc­ja fonetyczna,
 • przy artykułach jest kod mp3, który służy do pobra­nia i odsłucha­nia pliku z nagraniem artykułu,
 • ze strony mag­a­zynu moż­na pobrać dodat­ki fone­ty­czne, listy słówek, przy­datne również dla nauczycieli.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Czas na przykład­owe wpisy. Ange­line Jolie pewnie zna każdy z Was. Nie ma przeszkody, żeby dowiedzieć się o niej coś więcej, w mag­a­zynie został zamieszc­zony m.in. artykuł na jej temat.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Jak widać na zdję­ci­ach, artykuły są ilus­trowane, co dodatkowo zachę­ca do czy­ta­nia. Po przeczy­ta­niu całego mag­a­zynu, lubię sięgnąć po wcześniejsze numery, żeby pooglą­dać zdję­cia i przy­pom­nieć sobie słówka.

 Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

          Lubi­cie poz­nawać piękne zaka­mar­ki świa­ta? Eng­lish Mat­ters na pewno Was zaskoczy. Tym razem autorzy przy­go­towali artykuł na tem­at Szkocji, zachę­cam do przeczytania.

 

Jak szybko nauczyć się angielskiego?

 

     Get ready for Man­ches­ter! Kole­jny artykuł, który nie tylko uczy, ale także wnosi wiele infor­ma­cji. Być może byliś­cie już w tym miejs­cu, a może po przeczy­ta­niu artykułu zechce­cie właśnie tam pojechać?

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Kole­jny, bard­zo przy­dat­ny tem­at, na który moim zdaniem warto zwró­cić uwagę. Dlaczego? Cza­sem, pod­czas roz­mowy sms lub na por­talu społecznoś­ciowym z obcokra­jow­ca­mi, dosta­je­my wiado­moś­ci pisane skró­ta­mi. Jak to rozszyfrować? Niek­tóre są bard­zo łatwe, ale z niek­tóry­mi moż­na mieć prob­lem. Po przeczy­ta­niu The Keys to Tex­ting, nie będziemy już mieli z tym problemu.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Dla przećwiczenia i utr­wale­nia, autorzy zamieś­cili również przykład­owe roz­mowy, właśnie z uży­ciem poszczegól­nych skrótów.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

     Oczy­wiś­cie, jeśli mielibyś­cie ochotę, oprócz aktu­al­nych numerów, moż­na zakupić archi­walne. Poniżej zamieś­ciłam cen­nik i okład­ki. To sposób na nau­ki, który nigdy się nie nudzi, bo cią­gle zdoby­wamy nowe infor­ma­c­je, uczymy się i poz­na­je­my otacza­ją­cy nas świat.

 
Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html