Jak nauczyć się szybko czytać?

Posted on

Jak nauczyć się szybko czytać?

 

     Jak nauczyć się szy­bko czy­tać? To łatwiejsze niż Ci się wydawało! Uwiel­bi­asz czy­tać książ­ki lub po pros­tu wyma­ga tego od Ciebie pra­ca czy stu­dia? Codzi­en­nie pokonu­jesz parę stron i odkładasz podręcznik ze zniecier­pli­wie­niem? Zas­tanaw­iasz się, jak­by to było, gdy­byś czy­tać dwa razy szy­b­ciej? Jeśli wiesz, że szy­bkie czy­tanie jest możli­we, a jed­nak obaw­iasz się, że negaty­wnie wpłynie na przyswa­janie wiado­moś­ci i będziesz mniej rozu­mi­ał z przeczy­tanego tek­stu, zapoz­naj się z książką Pawła Rudzkiego Rzuć na to okiem. Rewela­cyjne sposo­by na szy­bkie czy­tanie, która całkowicie rozwieje Two­je wątpliwości.

     Kiedy czy­tamy tekst powoli, lin­ij­ka po lin­i­jce, słowo po słowie, to zazwyczaj odpły­wamy myśla­mi gdzieś daleko i nie myślimy o tym co przeczy­tal­iśmy. Tym bardziej, jeśli są to trudne tek­sty, podręcznikowe reguł­ki lub książ­ki wyma­ga­jące skupi­enia. Odb­ie­gamy myśla­mi od czy­tanego tek­stu a później trud­no nam wró­cić myśla­mi z powrotem do książ­ki, odnaleźć odpowied­nią lin­ijkę. Czy­tamy jeszcze raz a później kole­jny i kole­jny, żeby na końcu okaza­ło się, że właś­ci­wie nie mamy poję­cia o czym jest czy­tamy tekst.

     Warto nauczyć się szy­bkiego czy­ta­nia. Pozwala nam to na zaoszczędze­nie cza­su, uczy skupi­enia i rozu­mienia czy­tanego tek­stu. Dzię­ki niemu moż­na przeczy­tać więcej książek w tym samym cza­sie, poz­nać więcej his­torii bohaterów i nie odpły­wać myśla­mi pod­czas czy­ta­nia. Jak nauczyć się szy­bko czy­tać? Książ­ka Pawła Rudzkiego zaw­iera wiele zadań, dzię­ki którym może­my opanować tech­nikę szy­bkiego czy­ta­nia a autor poma­ga nam krok po kroku zrozu­mieć w jaki sposób tech­ni­ka szy­bkiego czy­ta­nia może nam ułatwić wiele spraw oraz pokazu­je, że tak naprawdę każdy z nas może się tego nauczyć. Wystar­czy odrobi­na chę­ci i mobi­liza­cji a efek­ty pojaw­ią się bard­zo szy­bko. Książ­ka napisana jest zrozu­mi­ale, zada­nia są dokład­nie opisane a autor dokład­nie instru­u­je czytel­ni­ka jak krok po kroku wykony­wać każde ćwicze­nie. Wystar­czy poświę­cić parę min­ut każdego dnia, żeby czy­tanie zaczęło spraw­iać przy­jem­ność, nawet osobom, które w tym momen­cie stron­ią od czy­ta­nia. Do dzieła! Jest tyle książek wartych uwagi!

http://sensus.pl/