Collide — Gail McHugh

Posted on

https://czytamysobie.pl/2015/08/23/collide-gail-mchugh/

     Mat­ka Emi­ly umiera. Dziew­czy­na przeprowadza się do Nowego Jorku,wraz ze swoim chłopakiem Dil­lonem. Chłopak jest dla niej dobry i troskli­wy, wspiera ją w trud­nych chwilach, dlat­ego dziew­czy­na chce się z nim związać. W Nowym Jorku Emi­ly poz­na­je Gav­ina, o którym już po pier­wszym spotka­niu nie może przes­tać myśleć. Chce jak najszy­b­ciej o nim zapom­nieć, nie zda­je sobie sprawy, że to zna­jomy Dil­lona i będzie z nim musi­ała spędz­ić wiele czasu..

     Gavin zakochu­je się w Emi­ly, chce być lojal­ny wobec Dil­lona, jed­nak nie potrafi sobie wyobraz­ić życia bez tej dziew­czyny. Szu­ka pretek­stów, żeby się z nią spotkać, poroz­maw­iać, chce spędz­ić z nią jak najwięcej cza­su. Uchodzi za podrywacza, który spo­ty­ka się w wielo­ma dziew­czy­na­mi — przez co Emi­ly boi się mu zau­fać. Dziew­czy­na jest roz­dar­ta, ma świado­mość, że Dil­lon wiele dla niej zro­bił i powin­na być mu wdz­ięcz­na, jed­nak z drugiej strony lubi spędzać czas z Gavinem i coraz lep­iej się rozumieją.

     Z biegiem cza­su, Emi­ly poz­na­je drugą stronę Dil­lona. Chłopak sta­je się zaz­dros­ny i wszczy­na bój­ki, jeśli ktoś zain­tere­su­je się jego dziew­czyną. Sta­je się zabor­czy, zaczy­na rządz­ić Emi­ly, chce, żeby była mu posłusz­na. Wszys­tko wskazu­je na to, że Dil­lon ją zdradza. Gavin chce chronić Emi­ly, uważa, że zasługu­je na kogoś lep­szego.. tym­cza­sem Dil­lon się oświad­cza i zaczy­na­ją się przy­go­towa­nia do ślubu..

     Col­lide to pier­wsza część serii. Niebawem ukarzą się dal­sze losy bohaterów w książce pt. Pulse. Podo­ba mi się sposób, w jaki autor wykre­ował autorów, przed­staw­ione są ich myśli, uczu­cia, emoc­je. czy­ta się bard­zo szy­bko (mnie zajęło to jeden wieczór), z niecier­pli­woś­cią czekam na kole­jne częś­ci. Podo­ba mi się sposób, w jaki autor wykre­ował bohaterów, przed­staw­ione są ich myśli, uczu­cia, emoc­je. Col­lide skła­da się z 366 stron.

 
http://www.wydawnictwoakurat.pl/