Michel Moran — “Doradca smaku 2”

Posted on
Bez-tytułu1121-512x4962111
      Jak­iś czas temu pisałam Wam o telewiz­yjnym show TVN “Dorad­ca smaku” i książce Michela Morana, napisanej z pasją i pomysłem (KLIK). Mam niespodziankę dla fanów Morana i osób, dla których gotowanie jest pasją. Pojaw­iła się nowa książ­ka tego samego auto­ra: “Dorad­ca smaku 2” a niej nowe przepisy, kole­jne propozy­c­je obi­ad­owe, smaczne dania i przekąs­ki. Poniżej zamieś­ciłam  kil­ka zdjęć z nowej książ­ki, myślę, że Was zainteresuje.

 

Doradca smaku

 

      W książce zna­j­du­je się 80 przepisów, a co najważniejsze, są one dokład­nie opisane. Z książ­ki krok po kroku dowiadu­je­my się, jak przy­go­tować wybrane danie. Dużym ułatwie­niem, szczegól­nie dla początku­ją­cych gotu­ją­cych, są liczne zdję­cia, na których ujęte są kole­jne etapy przy­go­towywa­nia potraw. Taka obrazkowa instrukc­ja pozwala na dokładne przy­go­towanie dania, łat­wo i szybko.
 CAM06956

 

 Kaw­ior z bakłażana? Krup­nik po michel­sku? Jabł­ka miłoś­ci? Brz­mi zachę­ca­ją­co? Na co się skusicie?

 

CAM06959

 

      Jak widać na dołąc­zonych zdję­ci­ach, potrawy wyglą­da­ją bard­zo apety­cznie, a ich kreaty­wne nazwy przy­cią­ga­ją uwagę. Na końcu książ­ki zna­j­du­je się spis treś­ci, dzię­ki czemu może­my szy­bko wyszukać potrawę, którą chce­my przygotować.
 CAM06960

 

     Książ­ka jest szczegółowo dopra­cow­ana. Z takim zbiorem przepisów gotowanie sta­je się przy­jem­niejsze i myślę, że nawet oso­by, które stron­ią od gotowa­nia, poczu­ją chęć przy­go­towa­nia czegoś pysznego z “Dorad­cy smaku 2”, gdy tylko książ­ka trafi w ich ręce. Patrząc na uśmiech z okład­ki i wielkie zaan­gażowanie Morana w przy­go­towywanie potraw, moż­na sobie zdać sprawę z tego, że gotowanie wcale nie musi być przy­musem, lecz przyjemnością.

 

Doradca smaku

 

http://muza.com.pl/