Ukryty” Cathy Glass

Posted on
 "Ukryty" Cathy Glass

 

       His­to­rie Cathy Glass są porusza­jące, pełne smutku, cier­pi­enia a jed­nocześnie nadziei. Tym razem, w książce “Ukry­ty”, autor­ka opowia­da o losach chłop­ca o imie­niu Tayo, który spędz­ił swo­je lata młodoś­ci na ciągłym ukry­wa­niu się, żyjąc w fatal­nych warunkach.

 

      Kiedy Cathy dostała tele­fon od opie­ki społecznej, była zdzi­wiona tym, że pra­cown­i­cy nie posi­ada­ją zbyt wielu infor­ma­cji na tem­at chłop­ca. Już wcześniej opiekowała się różny­mi dzieć­mi, z których każde miało inny prob­lem, wyma­gało indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. W tym przy­pad­ku Cathy nie wiedzi­ała, czego się spodziewać. Nur­towało ją wiele pytań, zas­tanaw­iała się dlaczego w opiece społecznej zna­ją jedynie imię dziec­ka. Zas­tanaw­iała się, w jaki sposób może mu pomóc, sko­ro tak naprawdę nic o nim nie wie, rozmyślała jak chło­piec będzie się zachowywał i jakie spraw­iał prob­le­my. Okaza­ło się, że Tayo jest miłym, grzecznym chłopcem i ma nien­aganne maniery. Potrafi dobrze czy­tać i pisać, mimo, że do szkoły chodz­ił od niedaw­na. Cathy zas­tanaw­ia się co się wydarzyło w życiu chłop­ca, wie, że Tayo coś ukry­wa. Po pewnym cza­sie okazu­je się, że opieka nad tym dzieck­iem, wcale nie będzie taka łat­wa, jak na początku mogło­by się wydawać.

 

 “- Cathy. Ter­az mogę Ci powiedzieć o tej bliźnie.

- Tak? — podchwyciłam.

- To się stało w pra­cy — powiedział.

- To znaczy, kiedy poma­gałeś mamie?

- Nie, kiedy chodz­iłem do pracy.”

 

       “Ukry­ty” Cathy Glass to porusza­ją­ca książ­ka o dziecku, które wychowywało się z matką, wśród wielu niebez­pieczeństw. His­to­ria chłop­ca wzrusza i budzi wiele emocji. Opowia­da o losie jed­nego z wielu dzieci, które nie mają domu i dobrych warunk­ów do życia, nie mogą dłu­go prze­by­wać w jed­nym miejs­cu, muszą cią­gle uważać, uciekać, szukać środ­ków do życia.
  logo