Sekret Webwritingu – jak pisać profesjonalne teksty do internetu

Posted on

     Coraz więcej osób zakłada strony inter­ne­towe, chce dzielić się swoimi zain­tere­sowa­ni­ami i doświad­czeni­ami, przenosi swój biznes do sieci. Nad­miar treści i powielanie się infor­ma­cji w internecie powoduje, że trudno jest nam odnaleźć w sieci to, czego w danym momen­cie szukamy. Zas­tanówmy się, jakie strony inter­ne­towe przeglą­damy na co dzień. Robimy zakupy przez inter­net, rekla­mu­jemy swoje usługi, wykonu­jemy przelewy, spędzamy wiele czasu na por­ta­lach społecznoś­ciowych, pobier­amy pliki, słuchamy muzyki, oglą­damy filmy.. można wymieniać w nieskońc­zoność.

     Jak często zdarza Ci się, że trafi­asz na stronę inter­ne­tową, która nie speł­nia Twoich oczeki­wań? Co wtedy robisz? Niecier­pli­wisz się, den­er­wu­jesz, klikasz “wstecz”, opuszczasz stronę i praw­dopodob­nie już nigdy do niej nie wró­cisz. Właśnie zobra­zowałam zachowanie typowego inter­nauty, który “przeskakuje” z jed­nej strony na kole­jną stronę, klika w linki, niecier­pliwi się. Jak zatrzy­mać taką osobę na włas­nej stronie inter­ne­towej? Co zro­bić, by czytel­nik zatrzy­mał się na dłużej? Przede wszys­tkim należy sprawić, żeby nasza strona była użyteczna i funkcjonalna.

 

CAM04066

 

Co to znaczy, że strona inter­ne­towa jest użyteczna i funkcjonalna?

Na pewno to, że osoba, która na nią trafia szy­bko odna­j­duje intere­su­jące ją infor­ma­cje, widzi uporząd­kowane ele­menty. Ważna jest naw­igacja na stronie głównej, czyli:

– logo, które jest iden­ty­fika­torem strony,

– pasek naw­iga­cyjny, czyli kategorie,

– narzędzia takie jak “pomoc” czy “koszyk”,

– wyszuki­warka albo łącze do tej wyszukiwarki,

– naw­igacja lokalna, która pojawia się na podstronach.

 

CAM04073

 

     Rozmieszcza­jąc poszczególne ele­menty na stronie nie chodzi o to, żeby było “dużo, kolorowo i przy­cią­gało uwagę”. Chodzi o to, żeby było czytel­nie, użytecznie i funkcjon­al­nie. Czytel­nik powinien szy­bko znaleźć infor­ma­cje, które go intere­sują. Już po pier­wszym spo­jrze­niu (zazwyczaj na początku wzrok pada lewy górny róg strony) powinien wiedzieć czego doty­czy strona  i jakie funkcje czy usługi proponuje.
     
     Joanna Wrycza-Bekier, autorka książki “Web Writ­ing” zwraca uwagę na to, by pisać krótko i na temat, uży­wać jak najprost­szych sfor­mułowań. Pisze, że współczesny inter­nauta jest niecier­pliwy i długie, wycz­er­pu­jące tek­sty mogą go zniechę­cić. Zbyt długi tekst można skró­cić nawet o połowę. Gdy piszemy, lub zamierzamy zacząć pisać i pub­likować tek­sty w internecie, często tworzymy konta na por­ta­lach społecznoś­ciowych w celu przy­ciąg­nię­cia czytel­ników. Dużym wyzwaniem jest pisanie krót­kich a pełnych treści infor­ma­cji, które zamieszcza się na face­booku czy twitterze. 
     
     Autorka udziela cen­nych infor­ma­cji nie tylko odnośnie for­mułowa­nia tek­stów, ale także prowadzenia stron inter­ne­towych czy reklamy w internecie. Joanna Wrycza-Bekier jako przykład podaje strony inter­ne­towe, na których można się wzorować, pod­powiada jakich pro­gramów uży­wać, by odpowied­nio dobrać słowa kluc­zowe i skąd można bezpłat­nie pobrać zdję­cia na bloga czy do artykułu. Autorka przed­stawia wiele pomysłów na przy­ciąg­nię­cie uwagi czytel­ników i zachęce­nie ich do pozosta­nia na naszej stronie inter­ne­towej, pod­powiada w jaki sposób tytułować artykuły, pod­powiada jakie zwroty wzbudzają najwięk­sze zain­tere­sowanie. Jeśli prowadzisz stronę inter­ne­tową, włas­nego bloga lub po prostu piszesz lub chcesz pisać tek­sty, które będą pub­likowane w internecie, sięg­nij po książkę: “Web Writ­ing” Joanny Wrycza-Bakier.
 logo_onepress
 • Udostępnij
 • „współczesny inter­nauta jest niecier­pliwy i długie, wycz­er­pu­jące tek­sty mogą go zniechę­cić” wynika to z uzależnienia od internetu i braku skupienia w związku z tym nałogiem. Czytałam o tym w książce SKUP SIĘ Leo Babauty.

  • Nadmiar treści powoduje to, że użytkownik chce przeczytać zbyt dużo na raz i „przeklikuje” na coraz to nowsze strony, nie zagłębiając się w dłuższe artykuły.

 • bookworm

  Fakt, kiedy stron internetowych jest obecnie bez liku, ciężko jest przyciągnąć do siebie potencjalnego czytelnika. Myślę, że ta książka to pozycja warta uwagi 😉
  http://www.regalpelenksiazek.blogspot.com

 • Adam

  A ja sądzę że ta książka jest bardzo interesująca i w wiele wnosi w kwestii Webwrititngu, ponieważ szybko rozwijający się kanał internetowy to przyszłość ,

  • Internet coraz szybciej się rozwija, jest coraz więcej treści ludzie mają coraz mniej czasu na wszystko… 🙂 Dlatego ważne są angażujące, krótkie treści i przyciągające uwagę tytuły.

 • Warto byłoby zerknąć do tej książki 🙂