Sekret Webwritingu — jak pisać profesjonalne teksty do internetu

Posted on

     Coraz więcej osób zakła­da strony inter­ne­towe, chce dzielić się swoi­mi zain­tere­sowa­ni­ami i doświad­czeni­ami, przenosi swój biznes do sieci. Nad­miar treś­ci i powielanie się infor­ma­cji w internecie powodu­je, że trud­no jest nam odnaleźć w sieci to, czego w danym momen­cie szukamy. Zas­tanówmy się, jakie strony inter­ne­towe przeglą­damy na co dzień. Robimy zakupy przez inter­net, rekla­mu­jemy swo­je usłu­gi, wykonu­jemy przelewy, spędza­my wiele cza­su na por­ta­lach społecznoś­ciowych, pobier­amy pli­ki, słuchamy muzy­ki, oglą­damy filmy.. moż­na wymieni­ać w nieskończoność. 

     Jak częs­to zdarza Ci się, że trafi­asz na stronę inter­ne­tową, która nie speł­nia Twoich oczeki­wań? Co wtedy robisz? Niecier­pli­wisz się, den­er­wu­jesz, klikasz “wstecz”, opuszcza­sz stronę i praw­dopodob­nie już nigdy do niej nie wró­cisz. Właśnie zobra­zowałam zachowanie typowego inter­nauty, który “przeskaku­je” z jed­nej strony na kole­jną stronę, kli­ka w lin­ki, niecier­pliwi się. Jak zatrzy­mać taką osobę na włas­nej stron­ie inter­ne­towej? Co zro­bić, by czytel­nik zatrzy­mał się na dłużej? Przede wszys­tkim należy spraw­ić, żeby nasza strona była użytecz­na i funkcjonalna.

 

CAM04066

 

Co to znaczy, że strona inter­ne­towa jest użytecz­na i funkcjonalna?

Na pewno to, że oso­ba, która na nią trafia szy­bko odna­j­duje intere­su­jące ją infor­ma­cje, widzi uporząd­kowane ele­menty. Waż­na jest naw­igacja na stron­ie głównej, czyli:

- logo, które jest iden­ty­fika­torem strony,

- pasek naw­iga­cyjny, czyli kategorie,

- narzędzia takie jak “pomoc” czy “koszyk”,

- wyszuki­warka albo łącze do tej wyszukiwarki,

- naw­igacja lokalna, która pojaw­ia się na podstronach.

 

CAM04073

 

     Rozmieszcza­jąc poszczególne ele­menty na stron­ie nie chodzi o to, żeby było “dużo, kolorowo i przy­cią­gało uwagę”. Chodzi o to, żeby było czytel­nie, użytecznie i funkcjon­al­nie. Czytel­nik powinien szy­bko znaleźć infor­ma­cje, które go intere­sują. Już po pier­wszym spo­jrze­niu (zazwyczaj na początku wzrok pada lewy górny róg strony) powinien wiedzieć czego doty­czy strona  i jakie funkc­je czy usłu­gi proponuje.
     
     Joan­na Wrycza-Beki­er, autor­ka książ­ki “Web Writ­ing” zwraca uwagę na to, by pisać krótko i na tem­at, uży­wać jak najprost­szych sfor­mułowań. Pisze, że współczes­ny inter­nauta jest niecier­pliwy i długie, wycz­er­pu­jące tek­sty mogą go zniechę­cić. Zbyt dłu­gi tekst moż­na skró­cić nawet o połowę. Gdy pisze­my, lub zamierza­my zacząć pisać i pub­likować tek­sty w internecie, częs­to tworzymy kon­ta na por­ta­lach społecznoś­ciowych w celu przy­ciąg­nię­cia czytel­ników. Dużym wyzwaniem jest pisanie krót­kich a pełnych treś­ci infor­ma­cji, które zamieszcza się na face­booku czy twitterze. 
     
     Autor­ka udziela cen­nych infor­ma­cji nie tylko odnośnie for­mułowa­nia tek­stów, ale także prowadzenia stron inter­ne­towych czy reklamy w internecie. Joan­na Wrycza-Beki­er jako przykład poda­je strony inter­ne­towe, na których moż­na się wzorować, pod­powiada jakich pro­gramów uży­wać, by odpowied­nio dobrać słowa kluc­zowe i skąd moż­na bezpłat­nie pobrać zdję­cia na blo­ga czy do artykułu. Autor­ka przed­stawia wiele pomysłów na przy­ciąg­nię­cie uwa­gi czytel­ników i zachęce­nie ich do pozosta­nia na naszej stron­ie inter­ne­towej, pod­powiada w jaki sposób tytułować artykuły, pod­powiada jakie zwroty wzbudza­ją najwięk­sze zain­tere­sowanie. Jeśli prowadzisz stronę inter­ne­tową, włas­nego blo­ga lub po pros­tu piszesz lub chcesz pisać tek­sty, które będą pub­likowane w internecie, sięg­nij po książkę: “Web Writ­ing” Joan­ny Wrycza-Bakier.
 logo_onepress
  • Udostępnij